Yılbaşı Kampanyası

"borçlar kanunu 125" Word Dosyaları

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No 5237 Kabul Tarihi 26.9.2004. BİRİNCİ KİTAP. Genel Hükümler. ... MADDE 125. 1 Bir kimseye onur ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Giderek zamanaşımının başlangıç tarihi ise yine Borçlar Kanununun 128. maddesi gereğince ... Borçlar Kanunu madde 125 de öngörülen 10 yıllık ...

 • ÇEŞİTLİ KANUNLARIN UYGULAMALARINDA DİKKATE ALINAN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde Kanun da aksi hüküm yer almadığı sürece her bir davanın dava kavramı alacak hakkı olarak değerlendirilmelidir ...

 • BANKA KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KREDİ ALACAKLARINA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İsviçre Borçlar Kanunu nda bu konuda daha açık bir hüküm vardır. Söze konu kanunun 493.I. maddesinde ... Bkz. BGE. 125 III 324 BGE. 54 II ...

 • Yeni Borçlar Kanunu - Muhasebe TR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI BİRİNCİ ... MADDE 125- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde ... muaccel borçlar için ...

 • 2013 Eylül Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yoksa aynı Kanunun 5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi eBK m. 125 ... TMK m. 5 yollaması ile Borçlar Kanunu genel hükümlerinin ...

 • Talha APAK - muhammedkarabag.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 1 ... Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde 10 yıldır. ... 335-PERSONELE BORÇLAR VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI.

 • ÇEKLERDE MÜRACAAT HAKKI VE ZAMANAŞIMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu nun 708 inci maddesinde Bir çek ... Temel ilişkiye dayanarak açılan davalarda zamanaşımı Borçlar Kanunu 125. maddeye istinaden 10 yıldır.

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KARŞISINDA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ceza Kanunu yorumlanırken ... 76 125 3-b 216 1-2. ... Borçlar Kanunu Tasarısındaki düzenleme ve gerekçesi ise şu şekildedir 2.

 • İŞ KANUNU 15.MADDE UYARINCA İŞYERİNİ TERKEDEN İŞÇİYİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu nedenle işçiye karşı açılabilecek dava BK.md.125 gereğince 10 yıllık ... ŞENER E. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Ankara 1992. TEKİNAY ...

 • Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi 11 1 2011. BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM. ... MADDE 125- Temerrüde düşen borçlu ...

 • İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Oğuzman K. Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet Akdinin Feshi İstanbul 1955. ... MESS Yayını No 298 İstanbul 1999 s.125 ...

 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE UYGULAMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu konuda bunun Borçlar Kanunu kapsamında bir alacak hakkı olduğundan yola çıkarak zamanaşımının da 10 yıl olduğunu savunanlar olduğu gibi B.K. 125 ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu nun 60. maddesine göre 1 ve herhalde sigorta olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıllık ... BK 125. md. t bi davalar ...

 • zaferkiremitci.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 sayılı Borçlar Kanunu BK nın 125-140. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı hakkın ileri sürülmesi engelleyici nitelikte olup alacak ...

 • A- KANUNİ FAİZ ORANLARI OLARAK 3095 SAYILI FAİZ K

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ve ... -03.02.1997 125 29.04.2003-06.05.2003 58 04.02.1997-11.02.1997 130 07.05.2003-20.05.2003 56 12.02.1997-03.03.1997 125 21.05.2003 ...

 • mehmetkaraca.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu Madde 55 ile 100 arasındaki Farklar ve Bu İki Hakkın Yarışması ... BK m. 125 in karşılığına denk gelen BKT m. 145 te her alacağın ...

 • KANUN NO 4353 - hukuki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Düstur c.24 - s.125 _____ Memurların hizmet ... Bu gibiler hizmetten ayrıldıkları takdirde baroya kaydolunmak için Avukatlık Kanunu mucibince ayrıca ...

 • VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanununun 388. maddesi hükmü bunu gerektirir. ... Borçlar Kanunu 520-541. maddelerinde ... Ozyer age. Sh. 125 Arıca age. Sh. 350 ...

 • 2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ... Kusurlu imalatların hile ile ağır kusur iddiasına dayalı olması halinde 818 sayılı Borçlar Kanunu nun 125 ...

 • BİRİNCİ KISIM - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 125- Uygulanacak yıllık ... Madde 258- Borçlar Kanunu nda yer verilmeyen Kanun Tasarısı Taslağı na eklenen taksitle satış sözleşmesinin ...

 • 1 - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Garanti sözleşmelerinin Borçlar Kanunu özel hükümlerinde düzenlenen ... Md. 125 alacağın muaccel ... Borçlar Kanununun muaccel borç başlıklı 74 ...

 • HAKSIZ İNŞAAT - imoistanbul

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ne var ki Yargıtay 2.Ceza Dairesi 21.03.2001 gün ve 7015 4778 sayılı kararında sorumluluğun Borçlar Kanunu mad.125 te öngörülen 10 yıllık süre ile ...

 • tuketiciler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanunu 125. Maddesi 10 yıllık alacakların geriye dönük olarak tahsilini mümkün kılmaktadır. 4077 sayılı Tüketici Kanunun 30. Maddesi

 • Bağ-Kur lunun primi nasıl hesaplanacak

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesi hükmüne göre zamanaşımı süresi 10 on yıl olarak belirlendiğinden kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıl olarak ...

 • İLETİŞİMİN TESPİTİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... saygınlığa saldırı niteliğinde bulunan ve Türk Ceza Kanunu nun 125 v.d. maddeleri Türk Medeni Kanunu ... Burada 818 sayılı Borçlar Kanunu ...

 • 1050 SAYILI GENEL MUHASEBE KANUNU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  GENEL BÜTÇE KANUNU. ... MADDE 94- Beş yıl içinde istenmemesi nedeniyle zamanaşımına uğrayan borçlar ... MADDE 125- Bir saymanın Sayıştayca ...

 • Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu İş Kanunu gibi ... 125-Kanundan önce Emekli Sandığından yetim aylığı alan ve aynı zamanda özel sektöre tabi sigortalı çalışan kız ...

 • BORÇLAR KANUNU - sonasisguvenligi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası 818 Kabul Tarihi 22 04 1926 ... Madde 125 - Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uyuşmazlığa konu alacak Borçlar Kanunu hükümlerinden değil ... A.Ş. yönünden 194.919.801 TL. üzerinden kefiller yönünden 125.000.000 TL. üzerinden ...

 • yuceavukatlik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu nun 66. maddesinde belirtilen 1 yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra açıldığı ... aynı Kanun un 125. maddesi gereğince 10 ...

 • yuceavukatlik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yoksa aynı Kanunun 5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi eBK m. 125 ... TMK m. 5 yollaması ile Borçlar Kanunu genel hükümlerinin bu ...

 • ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu Anonim şirketlerde genel kurul yönetim kurulu ... Borçlar Kanununun 125 inci maddesinde on yıl olarak belirlenmiştir. İbra edilme.

 • I

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Avukatlık kanunu 174. maddesi hükmüne göre azil ... HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR . ... Md. 100 e dayalı sorumlulukta ise B. Y. Md. 125 e dayalı 10 ...

 • DEPREMDE YIKILAN BİNA HİZMET KUSURU GÖREVLİ MAHKEME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BK nin ikinci faslın başlığı Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar başlığını ... başlayacağı Borçlar Kanunu nun 60 2 ve 125 ...

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"borçlar kanunu 125" PDF Dosyaları

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"borçlar kanunu 125" PowerPoint Dosyaları

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU TASARISI Madde 125- Uygulanacak yıllık direnim faizi oranı sözleşmede veya kanunda belirlenmemişse faiz borcunun doğduğu tarihte ...

 • TİCARET HUKUKU BİLGİSİ - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Borçlar Kanunu ndaki adi şirketlere ilişkin hükümler. ... TTK md. 125 f. 1 . Ticaret şirketlerinin tüzel kişilik kazanması ...

 • TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ DÜNÜ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cumhuriyet Dönemi İş Kanunu öncesi Medeni Kanun Borçlar Kanunu UHK Belediyeler Kanunu İş Kanunu ve sonrası Medeni Kanun Kanun ... 125 153 iş ...

 • Slayt 1 - gopasammmbd

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 540. maddeye göre ... Dairenin emsal bedeli 125.000 YTL olup KDV si 1.250 YTL dir. 4. 6 no lu daire 140 m2 olup ...

 • PowerPoint Sunusu - MURAT TUNÇEL

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 29 23 96 03 125 25 TOPLAM 0 00 0 00 3 65 11 99 15 64 Damga Vergisi 25 58 84 03 109 ... Borçlar Kanunu hük. göre 3. Cebri İcra İcra ve İflas ...

 • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ordusmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şahsi kefalet asıl olarak Borçlar Kanunu nda ... Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulanması Gerekenlerle İlgili Bildirimler İ.Y. Md. 125 ...

 • PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 125. maddesinde idarenin eylem ve işlemlerinin ... Ancak 6098 sayılı Borçlar Kanunu öğretinin etkisiyle borç ilişkisi kavramına verdiği ...

 • MEMURLARIN HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU - oktaykoc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1982 Anayasası nın Yargı Yolu başlıklı 125.maddesinin son ... Zararların ödettirilmesinde Borçlar Hukuku ... Türk Ceza Kanunu nun 309 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2012 de yürürlüğe girecek Borçlar Kanun unun İşçinin ... Borçlar Kanun unun PowerPoint Sunusu Devlet Memuları Kanunu 125 B ...

 • Slayt 1 - researchgate

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... arama MADDE 120 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi MADDE 121 Ayırımcılık MADDE 122 Hakaret MADDE 125 ... Borçlar Kanunu 1 ...

 • MINISTRY OF JUSTICE General Directorate for the European ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MUKABİL TÜRK MEVZUATI -Türk Borçlar Kanunu ... COMPETENT COURTS Art. 125 of the Constitution Art. 36 of the Constitution - Administrative Courts first instance ...

 • Diapositiva 1 - kirmizibaret

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu. ile işverene iş kazaları ve meslek hastalıkları bağlamında . ... 506 sayılı SSK Yasası nın 124 üncu ve 125 inci Maddeleri ile

 • NASUH BOZTEPE A GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEKNİK EMNİYET ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU Madde 41- Bir ... Slayt 115 Slayt 116 Slayt 117 Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 Slayt 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt ...

 • HARCIRAH KANUNU - depo.btu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AYLIK GÖSTERGE 657 SAYILI KANUN 43-A Madde 4. AYLIKTAN KESME CEZASI 657 SAYILI KANUN 125-C Madde 5. EK GÖSTERGE ... Örneğin Borçlar Kanunu sözleşmeyi ...

 • İŞ KAZALARI - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ... Borçlar Kanununun 45 ... 2.607.865 148.027 5.67 5.676 1990 3.446.502 155.857 4.50 4.505 1995 4.163.880 87.960 2.14 2.146 2000 5.224.125 74 ...

 • T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI MOBBİNG

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 11- Devlet memurları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler ...

 • Türkiye de Sigortacılık Uygulamaları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRK TİCARET KANUNU ... T.T.K. 125. Acente müvekkili ... Borçlar Kanununun 92 inci maddesi gereğince sal hiyetli mahkemenin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin ...

 • Slayt 1 - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kısa vadeli borçlar bilançonun ... sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10 ... Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB nın 05 12 2012 tarih 62030549-125 ...

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergİ usul kanunu

 • PowerPoint Sunusu - kit-up

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nasıl olsa bir borçlanma kanunu çıkar ve emekli olurum. Türkiye de Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Edilenlerin Oranı 2013 .

 • İŞ KAZALARI - egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 818 47 İş ... Slayt 115 Slayt 116 Slayt 117 Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 Slayt 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 ...

 • Slayt 1 - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GİrİŞİmcİlİk ve kÜÇÜk İŞletme yÖnetİcİlİĞİ

 • PowerPoint Sunusu - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... borçlar ve işletme sahibi ... 3.200 MENKUL KIYMETLER 880 DİĞER BORÇLAR 125 Hisse Senetleri 880 Diğer Çeşitli Borçlar 125 TİCARİ ... Ouxley Kanunu ...

 • ÖDEME TECİL VE GECİKME ZAMMI - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... PAYI VE G ZAMMI ECRİMİSİL EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ PİŞMANLIK ZAMMI PARA CEZALARI MADEN DEVLET HAKKI Vergi Usul Kanunu ... 125.000 .000 36.000 2 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplam 5.000 TL yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu ... 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ... 125.000 00 TL tutarındaki iş ...

 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NE GETİRİYOR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ AKDİNDEN DOĞAN BORÇLAR İş ... Kanunu iş ortaklığı ... 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 Slayt 128 Slayt 129 Slayt 130 ...

 • Kamu Personeli Kimdir - 80.251.40.59

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kamu Personel İstihdamı istihdam rakamları..... Toplam sayfa 38 B.A.Güler İpek Özkal Sayan Personel Yönetimi Dersi AÜ SBF 2007.

 • KAMU ZARARI - gencbakisdanismanlik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Tahsil Şekilleri 1. Rızaen ve sulh yolu 2. Takas Borçlar Kanunu hük ... 29 23 96 03 125 25 TOPLAM 0 00 0 00 3 65 11 99 15 64 Damga Vergisi 25 58 84 ...

 • SAHTE BELGE KULLANIM İNCELEMELERİ - tmud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERGİ USUL KANUNU VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİDİR . ... Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanununun ... Anayasanın 125.

 • PowerPoint Sunusu - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanunun 83 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun ... Borçlar Kurumun VUK ... 125 5 -2013-18 ...

 • Ticari İşletme Kitabı - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Adalet Bakanlığı Ticaret Kanunu Tadil ... kararlarının sonuçlarından Türk Borçlar Kanununun 506 ncı maddesinin ... TK.125 Şirket sözleşmelerinde ...

 • Slayt 1 - Bodrum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GEÇ.ERT.TKS.VRG.VE DĞ. YÜK. 125.380.000 368 04 02 VD.Sİ GEÇ. ÖDN. 2.TKS.KUR.V. 65.350.000 368 05 02 ... hem Yeni Borçlar Kanunu nda hem de TTK da yeniden ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  LTD BORÇLAR VE ORTAKLAR Vergi ... KANUNU Prof.Dr ... 122 Slide 123 Slide 124 Slide 125 Slide 126 Slide 127 Slide 128 Slide 129 ...

 • KIRŞEHİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu nun 68 inci maddesinin 1 ... İzmir VDB nca verilen 12 03 2013 tarih ve 84098128-125 ... alacak ve borçlar ...

 • DEVLETLER ÖZEL HUKUKU - misprivate.boun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Devletler Özel Hukuku belli bir siyasal topluma bağlı kişilerin diğer bir siyasal topluluğa bağlı kişilerle olan ilişkilerinde ...

 • YENİ TTK VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... alacaklar ve borçlar işletmeye ... 21 11 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ... alınan 125.000 ...

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.