Yılbaşı Kampanyası

"borçlar kanunu 125" Word Dosyaları

 • ÇEŞİTLİ KANUNLARIN UYGULAMALARINDA DİKKATE ALINAN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde Kanun da aksi hüküm yer almadığı sürece her bir davanın dava kavramı alacak hakkı olarak değerlendirilmelidir ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No 5237 Kabul Tarihi 26.9.2004. BİRİNCİ KİTAP. Genel Hükümler. ... MADDE 125. 1 Bir kimseye onur ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Giderek zamanaşımının başlangıç tarihi ise yine Borçlar Kanununun 128. maddesi gereğince ... Borçlar Kanunu madde 125 de öngörülen 10 yıllık ...

 • ÇEKLERDE MÜRACAAT HAKKI VE ZAMANAŞIMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu nun 708 inci maddesinde Bir çek ... Temel ilişkiye dayanarak açılan davalarda zamanaşımı Borçlar Kanunu 125. maddeye istinaden 10 yıldır.

 • BANKA KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KREDİ ALACAKLARINA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İsviçre Borçlar Kanunu nda bu konuda daha açık bir hüküm vardır. Söze konu kanunun 493.I. maddesinde ... Bkz. BGE. 125 III 324 BGE. 54 II ...

 • tuketiciler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 24 4. Maddesi ... Hükmünden yola çıkarak Borçlar Kanunu 125. Maddesi ...

 • İŞ KANUNU 15.MADDE UYARINCA İŞYERİNİ TERKEDEN İŞÇİYİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu nedenle işçiye karşı açılabilecek dava BK.md.125 gereğince 10 yıllık ... ŞENER E. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Ankara 1992. TEKİNAY ...

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KARŞISINDA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ceza Kanunu yorumlanırken ... 76 125 3-b 216 1-2. ... Borçlar Kanunu Tasarısındaki düzenleme ve gerekçesi ise şu şekildedir 2.

 • Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi 11 1 2011. BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM. ... MADDE 125- Temerrüde düşen borçlu ...

 • İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Oğuzman K. Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet Akdinin Feshi İstanbul 1955. ... MESS Yayını No 298 İstanbul 1999 s.125 ...

 • 2013 Eylül Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yoksa aynı Kanunun 5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi eBK m. 125 ... TMK m. 5 yollaması ile Borçlar Kanunu genel hükümlerinin ...

 • BORÇLAR HUKUKU - feyonomi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanunu genel hükümleri sadece borç ilişkisini değil hukukun diğer alanlarına da uygulanır. Medeni kanun 5. maddesi bir anahtar kanundur.

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bkz.Dr. Becker İsviçre Meder kanunu şerhi Borçlar Kanunu Fasikül IV sh.5 Dr.S.Özkök Çevirisi A.Von Tuhr Cilt 1-2 sn.617 C.Edeğ Çevirisi ...

 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE UYGULAMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu konuda bunun Borçlar Kanunu kapsamında bir alacak hakkı olduğundan yola çıkarak zamanaşımının da 10 yıl olduğunu savunanlar olduğu gibi B.K. 125 ...

 • Talha APAK - muhammedkarabag.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 1 ... Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde 10 yıldır. ... 335-PERSONELE BORÇLAR VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI.

 • Yeni Borçlar Kanunu - Muhasebe TR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI BİRİNCİ ... MADDE 125- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde ... muaccel borçlar için ...

 • A- KANUNİ FAİZ ORANLARI OLARAK 3095 SAYILI FAİZ K

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ve ... -03.02.1997 125 29.04.2003-06.05.2003 58 04.02.1997-11.02.1997 130 07.05.2003-20.05.2003 56 12.02.1997-03.03.1997 125 21.05.2003 ...

 • VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanununun 388. maddesi hükmü bunu gerektirir. ... Borçlar Kanunu 520-541. maddelerinde ... Ozyer age. Sh. 125 Arıca age. Sh. 350 ...

 • zaferkiremitci.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 sayılı Borçlar Kanunu BK nın 125-140. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı hakkın ileri sürülmesi engelleyici nitelikte olup alacak ...

 • DEPREMDE YIKILAN BİNA HİZMET KUSURU GÖREVLİ MAHKEME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BK nin ikinci faslın başlığı Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar başlığını ... başlayacağı Borçlar Kanunu nun 60 2 ve 125 ...

 • PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU BİRİNCİ KISIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU ... zaman aşımı süresi için Borçlar Kanunu nun zaman aşımına ilişkin ... Madde 125- 17 nci madde göz önüne ...

 • 2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ... Kusurlu imalatların hile ile ağır kusur iddiasına dayalı olması halinde 818 sayılı Borçlar Kanunu nun 125 ...

 • muglabarosu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 5.3.2003 gün ve 125 141 sayılı kararı konuyu şöyle ... Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri C. V Ankara ...

 • KANUN NO 4353 - hukuki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Düstur c.24 - s.125 _____ Memurların hizmet ... Bu gibiler hizmetten ayrıldıkları takdirde baroya kaydolunmak için Avukatlık Kanunu mucibince ayrıca ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... zamanaşımı süresi borçlar Kanunu nun 125. maddesi gereğince haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Hal böyle olunca ...

 • Her İşyerine Ayrı SGK Numarası - senaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesine göre kanunda başka hüküm bulunmadığı takdirde her dava on yıllık zamanaşımına tabidir. Başka bir ifadeyle ...

 • Bağ-Kur lunun primi nasıl hesaplanacak

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesi hükmüne göre zamanaşımı süresi 10 on yıl olarak belirlendiğinden kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıl olarak ...

 • HAKSIZ İNŞAAT - imoistanbul

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ne var ki Yargıtay 2.Ceza Dairesi 21.03.2001 gün ve 7015 4778 sayılı kararında sorumluluğun Borçlar Kanunu mad.125 te öngörülen 10 yıllık süre ile ...

 • BİRİNCİ KISIM - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 125- Uygulanacak yıllık ... Madde 258- Borçlar Kanunu nda yer verilmeyen Kanun Tasarısı Taslağı na eklenen taksitle satış sözleşmesinin ...

 • BANKACILIK KANUNU - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 22 4 1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ... MADDE 125- Fon Kurulu Başkanına ...

 • BORÇLAR HUKUKU II-PRATİK ÇALIŞMALAR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BORÇLAR HUKUKU II-ARA SINAVI 17.04.2010 SORU I Berke bir alışveriş merkezinde kiraladığı dükk nda güzellik salonu işletmektedir. Berke 01 Mart 2007 ...

 • Sendika Üyeliğinin Güvencesi - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 125 nci madde Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on senelik müruru zamana tabidir hükmünü içermektedir.

 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kanun ... MADDE 90- Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu nun haksız ... MADDE 125 ...

 • mehmetkaraca.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu Madde 55 ile 100 arasındaki Farklar ve Bu İki Hakkın Yarışması ... BK m. 125 in karşılığına denk gelen BKT m. 145 te her alacağın ...

 • kobihaberi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Davalı vekili dava konusu taşınmazın edinildiği tarihten dava tarihine kadar Borçlar Kanunu nun 125. maddesine göre zamanaşımı süresinin dolduğunu ...

 • ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu Anonim şirketlerde genel kurul yönetim kurulu ... Borçlar Kanununun 125 inci maddesinde on yıl olarak belirlenmiştir. İbra edilme.

 • Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu İş Kanunu gibi ... 125-Kanundan önce Emekli Sandığından yetim aylığı alan ve aynı zamanda özel sektöre tabi sigortalı çalışan kız ...

 • BORÇLAR KANUNU - artidanismanlik.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU ... Akitten doğan borçlar A AKDİN İNİKADI ...

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"borçlar kanunu 125" PDF Dosyaları

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"borçlar kanunu 125" PowerPoint Dosyaları

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU TASARISI Madde 125- Uygulanacak yıllık direnim faizi oranı sözleşmede veya kanunda belirlenmemişse faiz borcunun doğduğu tarihte ...

 • TİCARET HUKUKU BİLGİSİ - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Borçlar Kanunu ndaki adi şirketlere ilişkin hükümler. ... TTK md. 125 f. 1 . Ticaret şirketlerinin tüzel kişilik kazanması ...

 • TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ DÜNÜ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cumhuriyet Dönemi İş Kanunu öncesi Medeni Kanun Borçlar Kanunu UHK Belediyeler Kanunu İş Kanunu ve sonrası Medeni Kanun Kanun ... 125 153 iş ...

 • Slayt 1 - ozgureralp.av.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 125- 1 Bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ... 818 Sayılı Borçlar Kanunu nun ...

 • Slayt 1 - gopasammmbd

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 540. maddeye göre ... Dairenin emsal bedeli 125.000 YTL olup KDV si 1.250 YTL dir. 4. 6 no lu daire 140 m2 olup ...

 • PowerPoint Sunusu - MURAT TUNÇEL

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 29 23 96 03 125 25 TOPLAM 0 00 0 00 3 65 11 99 15 64 Damga Vergisi 25 58 84 03 109 ... Borçlar Kanunu hük. göre 3. Cebri İcra İcra ve İflas ...

 • PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 125. maddesinde idarenin eylem ve işlemlerinin ... Ancak 6098 sayılı Borçlar Kanunu öğretinin etkisiyle borç ilişkisi kavramına verdiği ...

 • Slayt 1 - researchgate

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... arama MADDE 120 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi MADDE 121 Ayırımcılık MADDE 122 Hakaret MADDE 125 ... Borçlar Kanunu 1 ...

 • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ordusmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şahsi kefalet asıl olarak Borçlar Kanunu nda ... Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulanması Gerekenlerle İlgili Bildirimler İ.Y. Md. 125 ...

 • MEMURLARIN HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU - oktaykoc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1982 Anayasası nın Yargı Yolu başlıklı 125.maddesinin son ... Zararların ödettirilmesinde Borçlar Hukuku ... Türk Ceza Kanunu nun 309 ...

 • İŞ KAZALARI - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ... Borçlar Kanununun 45 ... 2.607.865 148.027 5.67 5.676 1990 3.446.502 155.857 4.50 4.505 1995 4.163.880 87.960 2.14 2.146 2000 5.224.125 74 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Presentation ... mobbİng

 • Türkiye de Sigortacılık Uygulamaları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRK TİCARET KANUNU ... T.T.K. 125. Acente müvekkili ... Borçlar Kanununun 92 inci maddesi gereğince sal hiyetli mahkemenin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin ...

 • Diapositiva 1 - kirmizibaret

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSG TANIMI İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan - sağlığa. zarar verecek koşullardan ve - güvenliği

 • MINISTRY OF JUSTICE General Directorate for the European ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MUKABİL TÜRK MEVZUATI -Türk Borçlar Kanunu ... COMPETENT COURTS Art. 125 of the Constitution Art. 36 of the Constitution - Administrative Courts first instance ...

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergİ usul kanunu

 • Slayt 1 - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kısa vadeli borçlar bilançonun ... sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10 ... Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB nın 05 12 2012 tarih 62030549-125 ...

 • PowerPoint Sunusu - kit-up

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nasıl olsa bir borçlanma kanunu çıkar ve emekli olurum. Türkiye de Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Edilenlerin Oranı 2013 .

 • HARCIRAH KANUNU - depo.btu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 29.02.2016-04.03.2016 Mehmet EFENDİOĞLU Şube Müdürü

 • ÖDEME TECİL VE GECİKME ZAMMI - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... PAYI VE G ZAMMI ECRİMİSİL EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ PİŞMANLIK ZAMMI PARA CEZALARI MADEN DEVLET HAKKI Vergi Usul Kanunu ... 125.000 .000 36.000 2 ...

 • Ticari İşletme Kitabı - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Adalet Bakanlığı Ticaret Kanunu Tadil ... kararlarının sonuçlarından Türk Borçlar Kanununun 506 ncı maddesinin ... TK.125 Şirket sözleşmelerinde ...

 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NE GETİRİYOR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ AKDİNDEN DOĞAN BORÇLAR İş ... Kanunu iş ortaklığı ... 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 Slayt 128 Slayt 129 Slayt 130 ...

 • PowerPoint Sunusu - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  125 kilogramlık. yüke dayanıklı ana korkuluk b ... Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim ...

 • Slayt 1 - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GİrİŞİmcİlİk ve kÜÇÜk İŞletme yÖnetİcİlİĞİ

 • Slayt 1 - Bodrum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GEÇ.ERT.TKS.VRG.VE DĞ. YÜK. 125.380.000 368 04 02 VD.Sİ GEÇ. ÖDN. 2.TKS.KUR.V. 65.350.000 368 05 02 ... hem Yeni Borçlar Kanunu nda hem de TTK da yeniden ...

 • PowerPoint Sunusu - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... borçlar ve işletme sahibi ... 3.200 MENKUL KIYMETLER 880 DİĞER BORÇLAR 125 Hisse Senetleri 880 Diğer Çeşitli Borçlar 125 TİCARİ ... Ouxley Kanunu ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Toplam 5.000 TL yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu ... 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ... 125.000 00 TL tutarındaki iş ...

 • YENİ TTK VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER - Eksper YMM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... alacaklar ve borçlar işletmeye ... 21 11 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ... alınan 125.000 ...

 • İŞ KAZALARI - egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 818 47 İş ... Slayt 115 Slayt 116 Slayt 117 Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 Slayt 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 ...

 • SAHTE BELGE KULLANIM İNCELEMELERİ - tmud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERGİ USUL KANUNU VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİDİR . ... Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanununun ... Anayasanın 125.

 • PowerPoint Sunusu - muhendislik.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR. İŞÇİNİN BORÇLARI. ... 6098 sayılı Türk Borclar Kanunu m. 146 ya göre 10 yıllık zamanaşımına ... DMK m. 125 1-E

 • PowerPoint Sunusu - aksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergi Kanunu ... Ortaklara Borçlar ... -145 sayılı mukteza ile Antalya VDB nca verilen 14 05 2013 tarih 49327596-125 ...

 • PowerPoint Sunusu - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanunun 83 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun ... Borçlar Kurumun VUK ... 125 5 -2013-18 ...

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.