Yılbaşı Kampanyası

"borclar kanunu 125" Word Dosyaları

 • ÇEŞİTLİ KANUNLARIN UYGULAMALARINDA DİKKATE ALINAN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde Kanun da aksi hüküm yer almadığı sürece her bir davanın dava kavramı alacak hakkı olarak değerlendirilmelidir ...

 • Yeni Borçlar Kanunu - Muhasebe TR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI BİRİNCİ ... MADDE 125- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü h linde alacaklı ...

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No 5237 Kabul Tarihi 26.9.2004. BİRİNCİ KİTAP. Genel Hükümler. ... MADDE 125. 1 Bir kimseye onur ...

 • TÜRK BORÇLAR KANUNU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi 11 1 2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları

 • BORÇLAR HUKUKU - feyonomi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanunu genel hükümleri sadece borç ilişkisini değil hukukun diğer alanlarına da uygulanır. Medeni kanun 5. maddesi bir anahtar kanundur.

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu madde 125 de öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.Giderek zamanaşımının başlangıç tarihi ise yine Borçlar ...

 • ÇEKLERDE MÜRACAAT HAKKI VE ZAMANAŞIMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu nun 708 inci maddesinde Bir çek ... Temel ilişkiye dayanarak açılan davalarda zamanaşımı Borçlar Kanunu 125. maddeye istinaden 10 yıldır.

 • BORÇLAR KANUNU - canozelguvenlik.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası 818 Kabul Tarihi 22 04 1926 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi 29 04 1926 Yayımladığı ...

 • tuketiciler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 24 4. Maddesi ... Hükmünden yola çıkarak Borçlar Kanunu 125. Maddesi ...

 • İŞ KANUNU 15.MADDE UYARINCA İŞYERİNİ TERKEDEN İŞÇİYİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Kanunu 15.maddede ilginç bir düzenleme yer almaktadır. ... Bu nedenle işçiye karşı açılabilecek dava BK.md.125 gereğince 10 yıllık bir ...

 • BANKA KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KREDİ ALACAKLARINA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bankalar Kanunu m. 7 1 ve 4 onların ve yardımcı kişilerinin BK. m. 100 III ... HD. 18 1 1994 1993 323 E. 1994 125 K. Kostakoğlu s. 47-48 . ...

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KARŞISINDA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ceza Kanunu yorumlanırken h kimi bağlamamakla birlikte genel olarak kanunun gerekçesi ... 76 125 3-b 216 1-2. 301 1. maddeleri hükümleridir.

 • 2013 Eylül Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 m.125. ÖZET Katkı payı ve katılma alacağı davasında ... yoksa aynı Kanunun 5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi eBK m. 125 ...

 • BİRİNCİ KISIM - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 125- Ticari işlerde temerrüt faiz oranına ... Madde 258- Borçlar Kanunu nda yer verilmeyen Kanun Tasarısı Taslağı na eklenen taksitle satış ...

 • BORÇLAR HUKUKU II-PRATİK ÇALIŞMALAR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Nurettin in istediği konseptte bar inşası için her ikisi de 125.000 TL ... hakim görüş ifa amacıyla alacağın temlikini düzenleyen Borçlar Kanunu ...

 • T - bankamagdurlari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanunu 125. Maddesi 10 yıllık alacakların geriye dönük olarak tahsilini mümkün kılmaktadır. 4077 sayılı Tüketici Kanunun 30. Maddesi

 • mehmetkaraca.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ödevimizin başında konu ve kurum hakkında Borçlar Kanunumuzdaki ve Yeni Borçlar Kanunu Tasarımızdaki ... BK m. 125 in karşılığına denk ...

 • İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İş Kanunu md.25 II-h nin uygulanabilmesi için sözkonusu ihlalin hatırlatmaya rağmen devam etmiş olması gerekir. ... 1999 s.125 . Yargıtay 9.HD. 17 ...

 • DEPREMDE YIKILAN BİNA HİZMET KUSURU GÖREVLİ MAHKEME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... zamanaşımının en fazla 5 yıl olduğunda tereddüt yoktur.Zamanaşımının hangi tarihte başlayacağı Borçlar Kanunu nun 60 2 ve 125.maddelerindeki 10 ...

 • TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI - uysal-demiralay.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A 1957 tarihli 6762 sayılı Ticaret Kanunu nun Türk Hukukundaki Yeri ve Değeri. 001 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girip yaklaşık elli yıldır uygulanan ...

 • KANUN NO 4353 - hukuki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Düstur c.24 - s.125 _____ Memurların hizmet ... Bu gibiler hizmetten ayrıldıkları takdirde baroya kaydolunmak için Avukatlık Kanunu mucibince ayrıca ...

 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kanun Numarası 2918. Kabul Tarihi l3.l0.l983. Yayım Tarihi ve Sayısı l8.l0.l983-l8l95. ... MADDE 125- Değişik ...

 • zaferkiremitci.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 sayılı Borçlar Kanunu BK nın 125-140. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı hakkın ileri sürülmesi engelleyici nitelikte olup alacak ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.Ticaret Kanunu faturada bulunması gereken zorunlu unsurları göstermemiş ise de ...

 • HAKSIZ İNŞAAT - imoistanbul

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ceza Kanunu nun 383.Maddesi ... Ne var ki Yargıtay 2.Ceza Dairesi 21.03.2001 gün ve 7015 4778 sayılı kararında sorumluluğun Borçlar Kanunu mad.125 ...

 • 2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  T.C. YARGITAY. HUKUK GENEL KURULU. E. 2012 19-643. K. 2013 256. T. 20.2.2013 İFLAS DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME İflası İstenen Kişinin Ticaret Siciline ...

 • PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU BİRİNCİ KISIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Başlangıç Hükümleri. Amaç ve Kapsam. ... Madde 125- 17 nci madde göz önüne alınmaksızın ...

 • A- KANUNİ FAİZ ORANLARI OLARAK 3095 SAYILI FAİZ K

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ve ... -03.02.1997 125 29.04.2003-06.05.2003 58 04.02.1997-11.02.1997 130 07.05.2003-20.05.2003 56 12.02.1997-03.03.1997 125 21.05.2003 ...

 • muglabarosu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 sayılı Borçlar Kanunu nun 365 inci maddesinin ikinci ... Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 5.3.2003 gün ve 125 141 sayılı kararı konuyu ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 S.BK 41 55 125. 2198 S.KTK 85. 4857 S.İşK 77. T.C. YARGITAY. 21. HUKUK DAİRESİ Esas No 2005 13299. Karar No 2006 810. Tarihi 07.02.2006 15 YILLIK ...

 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE UYGULAMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu konuda bunun Borçlar Kanunu kapsamında bir alacak hakkı olduğundan yola çıkarak zamanaşımının da 10 yıl olduğunu savunanlar olduğu gibi B.K. 125 ...

 • VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Hukukumuzda tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu na göre ... cezada indirim talebinde bulunma VUK 376 ve dava hakkının başlangıcı Anayasa Md.125 ...

 • 1 - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bir garanti sözleşmesi oluşturan teminat mektupları Borçlar Kanunu genel hükümlerine tabi olup ... Md. 125 alacağın muaccel olduğu zamandan başlar ...

 • Bankalardaki Tic.Krd.Uygulamalarında Mali Tahlil ve ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Esnaf ve Küçük Sanatk rlar Kanunu na göre esnaf ve sanatk r olan kimselerin Esnaf ve Küçük Sanatk rlar Derneği ne kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 • Bağ-Kur lunun primi nasıl hesaplanacak

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesi hükmüne göre zamanaşımı süresi 10 on yıl olarak belirlendiğinden kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıl olarak ...

 • Talha APAK - muhammedkarabag.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 1 40 ıncı maddesinin 2 nci bendine göre ... Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde 10 yıldır. ...

 • Her İşyerine Ayrı SGK Numarası - senaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesine göre kanunda başka hüküm bulunmadığı takdirde her dava on yıllık zamanaşımına tabidir. Başka bir ifadeyle ...

 • TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI - uysal-demiralay.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Tüzel kişilik ve ehliyet 125. C Uygulanacak kanun hükümleri 126. D ... Kanunu dolanma 380. c Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 381. d İstisnalar 382.

"borclar kanunu 125" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"borclar kanunu 125" PDF Dosyaları

"borclar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"borclar kanunu 125" PowerPoint Dosyaları

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU TASARISI Madde 125- Uygulanacak yıllık direnim faizi oranı sözleşmede veya kanunda belirlenmemişse faiz borcunun doğduğu tarihte ...

 • TİCARET HUKUKU BİLGİSİ - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TİCARET ŞİRKETLERİ TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİPTİR TTK md. 125 f. 1 . ... Tedbir üzerine açılacak davalar için Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda ...

 • MEMURLARIN HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU - oktaykoc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1982 Anayasası nın Yargı Yolu başlıklı 125.maddesinin son fıkrasına göre yönetim ... Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ...

 • TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ DÜNÜ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İş Kanunu dönemi İş Kanunu dönemi İş Kanunu 8 Haziran 1936 ... 125 153 iş İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ...

 • Slayt 1 - researchgate

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... arama MADDE 120 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi MADDE 121 Ayırımcılık MADDE 122 Hakaret MADDE 125 ... Kanunu na göre işveren bu ...

 • PowerPoint Sunusu - MURAT TUNÇEL

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 29 23 96 03 125 25 TOPLAM 0 00 0 00 3 65 11 99 15 64 Damga Vergisi 25 58 84 03 109 61 Gelir Vergisi ... Cebri İcra İcra ve İflas Kanunu hük göre ...

 • PowerPoint Sunusu - muhendislik.istanbul.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kanunu DMK m. 4 1-A . ... 6098 sayılı Türk Borclar Kanunu m. 146 ya göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. ... DMK m. 125 1-E

 • PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Anayasa 125. maddesinde idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olduğunu bildirmektedir. ... Ticaret Kanunu Ceza Kanunu Meden Kanun ...

 • Slayt 1 - ozgureralp.av.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 125- 1 Bir kimseye onur ... 5187 Sayılı Basın Kanunu nun 14.maddesi gereğince- Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihl l edici veya ...

 • Slayt 1 - gopasammmbd

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  506 SAYILI SSK KANUNU AÇISINDAN BAKIŞ İŞYERİ TESCİL ... maliyet bedeli 5 fazlası 119.100 1 05 125.055 YTL Arsa sahibine düzenlenecek ...

 • PowerPoint Sunusu - kit-up

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nasıl olsa bir borçlanma kanunu çıkar ve emekli olurum. Türkiye de Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Edilenlerin Oranı 2013 .

 • Türkiye de Sigortacılık Uygulamaları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN Buna göre Hususi kanunlardaki hükümler mahfuz olmak üzere bu fasıl hükümleri ... T.T.K. 125. Acente ...

 • MINISTRY OF JUSTICE General Directorate for the European ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  MUKABİL TÜRK MEVZUATI -Türk Borçlar Kanunu -Türk ... 2006 10767 Asıl borçtan bağımsız olan munzam zararın BK 125. maddesinde düzenlenen 10 yıllık ...

 • Diapositiva 1 - kirmizibaret

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSG TANIMI İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan - sağlığa. zarar verecek koşullardan ve - güvenliği

 • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ordusmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şahsi kefalet asıl olarak Borçlar Kanunu nda ... Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulanması Gerekenlerle İlgili Bildirimler İ.Y. Md. 125 ...

 • İŞ KAZALARI - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ... 2.607.865 148.027 5.67 5.676 1990 3.446.502 155.857 4.50 4.505 1995 4.163.880 87.960 2.14 2.146 2000 5.224.125 74.847 1.41 1 .417 ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Presentation ... mobbİng

 • Slayt 1 - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GİrİŞİmcİlİk ve kÜÇÜk İŞletme yÖnetİcİlİĞİ

 • Slayt 1 - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergi Usul Kanunu nun 319 Sıra No lu Genel ... Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir VDB nın 08 08 2012 tarih B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-741 sayılı ...

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergİ usul kanunu

 • ÖDEME TECİL VE GECİKME ZAMMI - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... PAYI VE G ZAMMI ECRİMİSİL EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ PİŞMANLIK ZAMMI PARA CEZALARI MADEN DEVLET HAKKI Vergi Usul Kanunu nda tecil ... 5.125.000 .000.-TL ...

 • Ticari İşletme Kitabı - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TK.125 Şirket ... 3_Akış 6102 sayılı Yeni TÜRK TİCARET KANUNU Kanuna Genel Bakış Yürürlüğe Giriş Kanunu Etkileyen ve Etkileyecek Faktörler ...

 • PowerPoint Sunusu - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  125 kilogramlık. yüke dayanıklı ana korkuluk b ... Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim ...

 • PowerPoint Sunusu - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt ... Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ VDB nın 01 10 2013 tarih 75497510-125 ...

 • HARCIRAH KANUNU - depo.btu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 29.02.2016-04.03.2016 Mehmet EFENDİOĞLU Şube Müdürü

 • PowerPoint Sunusu - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Ouxley Kanunu Hilelerin ... SORUNU Slayt 120 Slayt 121 TAHVİL çıkarma işlemlerine ilişkin ÖRNEKLER Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 HİSSE ...

 • İŞ KAZALARI - egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 818 47 İş ... Slayt 115 Slayt 116 Slayt 117 Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 Slayt 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 ...

 • Slayt 1 - Bodrum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GEÇ.ERT.TKS.VRG.VE DĞ. YÜK. 125.380.000 368 04 02 VD.Sİ GEÇ. ÖDN. 2.TKS ... 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kabul edilerek yayımlanmış ve bir ...

 • Slayt 1 - batiakademi.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SORULAR 6331 sayılı yasa dan önceki mevzuattır

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  2008 UH.Z-2727 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tüzel Kişiliği Haiz İşverenlerin ... isteklinin sunduğu 125.000 00 TL ...

 • YENİ TTK VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER - Eksper YMM

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ticari faaliyetinize destek olmak üzere alınan 125.000-TL KDV ... Tebligat Kanunu m. 7 A-f.2 ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği m. 7 1 uyarınca ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gokayegitim GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz. 45.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Ders Notları

 • PowerPoint Sunusu - aksmmmo

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının ... -145 sayılı mukteza ile Antalya VDB nca verilen 14 05 2013 tarih 49327596-125 ...

 • 1.GELİR VERGİSİNİN KONUSU Gerçek kişilerin gelirleri gelir ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu nun ... Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 VERGİ TARİFESİ YILLIK BEYANNAMEDE TARH MUAMELELERİ Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 YILLIK ...

"borclar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.