Yılbaşı Kampanyası

"borçlar kanunu 125" Word Dosyaları

 • TÜRK CEZA KANUNU - Başkent Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK CEZA KANUNU. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun No 5237 Kabul Tarihi 26.9.2004. BİRİNCİ KİTAP. Genel Hükümler. ... MADDE 125. 1 Bir kimseye onur ...

 • BORÇLAR HUKUKU - KPSS Dershanesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Haksız fiilde zamanaşımı Borçlar kanunu 60 sözleşmede zamanaşımı Borçlar kanunu 125 ile süreler bakımından da farklı olarak düzenlenmiştir.

 • ÇEKLERDE MÜRACAAT HAKKI VE ZAMANAŞIMI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu nun 708 inci maddesinde Bir çek ... Temel ilişkiye dayanarak açılan davalarda zamanaşımı Borçlar Kanunu 125. maddeye istinaden 10 yıldır.

 • ÇEŞİTLİ KANUNLARIN UYGULAMALARINDA DİKKATE ALINAN ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde Kanun da aksi hüküm yer almadığı sürece her bir davanın dava kavramı alacak hakkı olarak değerlendirilmelidir ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Giderek zamanaşımının başlangıç tarihi ise yine Borçlar Kanununun 128. maddesi gereğince ... Borçlar Kanunu madde 125 de öngörülen 10 yıllık ...

 • BANKA KREDİ AÇMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KREDİ ALACAKLARINA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İsviçre Borçlar Kanunu nda bu konuda daha açık bir hüküm vardır. Söze konu kanunun 493.I. maddesinde ... Bkz. BGE. 125 III 324 BGE. 54 II ...

 • tuketiciler

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 24 4. Maddesi ... Hükmünden yola çıkarak Borçlar Kanunu 125. Maddesi ...

 • T - bankamagdurlari

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanunu 125. Maddesi 10 yıllık alacakların geriye dönük olarak tahsilini mümkün kılmaktadır. 4077 sayılı Tüketici Kanunun 30. Maddesi

 • 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KARŞISINDA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ceza Kanunu yorumlanırken ... 76 125 3-b 216 1-2. ... Borçlar Kanunu Tasarısındaki düzenleme ve gerekçesi ise şu şekildedir 2.

 • 2013 Eylül Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yoksa aynı Kanunun 5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi eBK m. 125 ... TMK m. 5 yollaması ile Borçlar Kanunu genel hükümlerinin ...

 • İŞ KANUNU 15.MADDE UYARINCA İŞYERİNİ TERKEDEN İŞÇİYİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu nedenle işçiye karşı açılabilecek dava BK.md.125 gereğince 10 yıllık ... ŞENER E. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Ankara 1992. TEKİNAY ...

 • İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Oğuzman K. Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet Akdinin Feshi İstanbul 1955. ... MESS Yayını No 298 İstanbul 1999 s.125 ...

 • Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi 11 1 2011. BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM. ... MADDE 125- Temerrüde düşen borçlu ...

 • A- KANUNİ FAİZ ORANLARI OLARAK 3095 SAYILI FAİZ K

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ve ... -03.02.1997 125 29.04.2003-06.05.2003 58 04.02.1997-11.02.1997 130 07.05.2003-20.05.2003 56 12.02.1997-03.03.1997 125 21.05.2003 ...

 • Yeni Borçlar Kanunu - Muhasebe TR

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI BİRİNCİ ... MADDE 125- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde ... muaccel borçlar için ...

 • T

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bkz.Dr. Becker İsviçre Meder kanunu şerhi Borçlar Kanunu Fasikül IV sh.5 Dr.S.Özkök Çevirisi A.Von Tuhr Cilt 1-2 sn.617 C.Edeğ Çevirisi ...

 • BİRİNCİ KISIM - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Madde 125- Uygulanacak yıllık ... Madde 258- Borçlar Kanunu nda yer verilmeyen Kanun Tasarısı Taslağı na eklenen taksitle satış sözleşmesinin ...

 • Her İşyerine Ayrı SGK Numarası - senaymm.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesine göre kanunda başka hüküm bulunmadığı takdirde her dava on yıllık zamanaşımına tabidir. Başka bir ifadeyle ...

 • Talha APAK - muhammedkarabag.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 1 ... Borçlar Kanunu nun 125. maddesinde 10 yıldır. ... 335-PERSONELE BORÇLAR VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI.

 • BORÇLAR KANUNU - sonasisguvenligi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası 818 Kabul Tarihi 22 04 1926 ... Madde 125 - Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde ...

 • 1 - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Garanti sözleşmelerinin Borçlar Kanunu özel hükümlerinde düzenlenen ... Md. 125 alacağın muaccel ... Borçlar Kanununun muaccel borç başlıklı 74 ...

 • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE UYGULAMASI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu konuda bunun Borçlar Kanunu kapsamında bir alacak hakkı olduğundan yola çıkarak zamanaşımının da 10 yıl olduğunu savunanlar olduğu gibi B.K. 125 ...

 • PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU BİRİNCİ KISIM

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU ... zaman aşımı süresi için Borçlar Kanunu nun zaman aşımına ilişkin ... Madde 125- 17 nci madde göz önüne ...

 • A-CEVAP VE DÜZELTME HAKKI - muglabarosu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 53. madde düzenlenen hüküm gereğince ... Buna göre TCK 125. maddede yer verilen Hakaret fiili için suçun tamamında bir kimseye onur ...

 • Bağ-Kur lunun primi nasıl hesaplanacak

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu nun 125. maddesi hükmüne göre zamanaşımı süresi 10 on yıl olarak belirlendiğinden kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıl olarak ...

 • calismatoplum

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... zamanaşımı süresi borçlar Kanunu nun 125. maddesi gereğince haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Hal böyle olunca ...

 • HAKSIZ İNŞAAT - imoistanbul

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ne var ki Yargıtay 2.Ceza Dairesi 21.03.2001 gün ve 7015 4778 sayılı kararında sorumluluğun Borçlar Kanunu mad.125 te öngörülen 10 yıllık süre ile ...

 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU - etonet.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU. Kanun ... MADDE 90- Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu nun haksız ... MADDE 125 ...

 • VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar kanununun 388. maddesi hükmü bunu gerektirir. ... Borçlar Kanunu 520-541. maddelerinde ... Ozyer age. Sh. 125 Arıca age. Sh. 350 ...

 • 2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel ... - adaletbiz

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ... Kusurlu imalatların hile ile ağır kusur iddiasına dayalı olması halinde 818 sayılı Borçlar Kanunu nun 125 ...

 • muglabarosu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 5.3.2003 gün ve 125 141 sayılı kararı konuyu şöyle ... Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri C. V Ankara ...

 • zaferkiremitci.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  818 sayılı Borçlar Kanunu BK nın 125-140. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı hakkın ileri sürülmesi engelleyici nitelikte olup alacak ...

 • yuceavukatlik

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... yoksa aynı Kanunun 5. maddesi yollaması ile Türk Borçlar Kanunu 146. maddesi eBK m. 125 ... TMK m. 5 yollaması ile Borçlar Kanunu genel hükümlerinin bu ...

 • mehmetkaraca.av.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu Madde 55 ile 100 arasındaki Farklar ve Bu İki Hakkın Yarışması ... BK m. 125 in karşılığına denk gelen BKT m. 145 te her alacağın ...

 • DEPREMDE YIKILAN BİNA HİZMET KUSURU GÖREVLİ MAHKEME ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  BK nin ikinci faslın başlığı Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar başlığını ... başlayacağı Borçlar Kanunu nun 60 2 ve 125 ...

 • kobihaberi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Davalı vekili dava konusu taşınmazın edinildiği tarihten dava tarihine kadar Borçlar Kanunu nun 125. maddesine göre zamanaşımı süresinin dolduğunu ...

 • ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Türk Ticaret Kanunu Anonim şirketlerde genel kurul yönetim kurulu ... Borçlar Kanununun 125 inci maddesinde on yıl olarak belirlenmiştir. İbra edilme.

 • Sendika Üyeliğinin Güvencesi - xa.yimg

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 125 nci madde Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on senelik müruru zamana tabidir hükmünü içermektedir.

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"borçlar kanunu 125" PDF Dosyaları

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"borçlar kanunu 125" PowerPoint Dosyaları

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU TASARISI Madde 125- Uygulanacak yıllık direnim faizi oranı sözleşmede veya kanunda belirlenmemişse faiz borcunun doğduğu tarihte ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu Türk Borçlar Kanunu Komisyon Üyesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • TİCARET HUKUKU BİLGİSİ - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Türk Borçlar Kanunu ndaki adi şirketlere ilişkin hükümler. ... TTK md. 125 f. 1 . Ticaret şirketlerinin tüzel kişilik kazanması ...

 • Slayt 1 - ozgureralp.av.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Madde 125- 1 Bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ... 818 Sayılı Borçlar Kanunu nun ...

 • TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ DÜNÜ ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Cumhuriyet Dönemi İş Kanunu öncesi Medeni Kanun Borçlar Kanunu UHK Belediyeler Kanunu İş Kanunu ve sonrası Medeni Kanun Kanun ... 125 153 iş ...

 • PowerPoint Sunusu - MURAT TUNÇEL

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 29 23 96 03 125 25 TOPLAM 0 00 0 00 3 65 11 99 15 64 Damga Vergisi 25 58 84 03 109 ... Borçlar Kanunu hük. göre 3. Cebri İcra İcra ve İflas ...

 • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ordusmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şahsi kefalet asıl olarak Borçlar Kanunu nda ... Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulanması Gerekenlerle İlgili Bildirimler İ.Y. Md. 125 ...

 • PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... 125. maddesinde idarenin eylem ve işlemlerinin ... Ancak 6098 sayılı Borçlar Kanunu öğretinin etkisiyle borç ilişkisi kavramına verdiği ...

 • Slayt 1 - gopasammmbd

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 540. maddeye göre ... Dairenin emsal bedeli 125.000 YTL olup KDV si 1.250 YTL dir. 4. 6 no lu daire 140 m2 olup ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PowerPoint Presentation ... mobbİng

 • MEMURLARIN HUKUK VE CEZA SORUMLULUĞU - oktaykoc

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  1982 Anayasası nın Yargı Yolu başlıklı 125.maddesinin son ... Zararların ödettirilmesinde Borçlar Hukuku ... Türk Ceza Kanunu nun 309 ...

 • Türkiye de Sigortacılık Uygulamaları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TÜRK TİCARET KANUNU ... T.T.K. 125. Acente müvekkili ... Borçlar Kanununun 92 inci maddesi gereğince sal hiyetli mahkemenin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin ...

 • NASUH BOZTEPE A GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEKNİK EMNİYET ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  BORÇLAR KANUNU Madde 41- Bir ... Slayt 115 Slayt 116 Slayt 117 Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 Slayt 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt ...

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Vergİ usul kanunu

 • Slayt 1 - haber.tobb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Krizde Büyüyenler 2008Ç1 2008Ç2 2008Ç3 2008Ç4 2009Ç1 2009Ç2 2009Ç3 2009Ç4 2010Ç1 2010Ç2 2010Ç3 2010Ç4 98.877269652874915 100 101.31169794458729

 • Değişen dünyaya hazırlanalım 2011 i reform yılı yapalım

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Krizde Büyüyenler 2008Ç1 2008Ç2 2008Ç3 2008Ç4 2009Ç1 2009Ç2 2009Ç3 2009Ç4 2010Ç1 2010Ç2 2010Ç3 2010Ç4 98.877269652874915 100 101.31169794458729

 • İŞ KAZALARI - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Borçlar Kanunu ... Borçlar Kanununun 45 ... 2.607.865 148.027 5.67 5.676 1990 3.446.502 155.857 4.50 4.505 1995 4.163.880 87.960 2.14 2.146 2000 5.224.125 74 ...

 • PowerPoint Sunusu - kit-up

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nasıl olsa bir borçlanma kanunu çıkar ve emekli olurum. Türkiye de Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Edilenlerin Oranı 2013 .

 • Slayt 1 - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kısa vadeli borçlar bilançonun ... sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10 ... Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB nın 05 12 2012 tarih 62030549-125 ...

 • Slayt 1 - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GİrİŞİmcİlİk ve kÜÇÜk İŞletme yÖnetİcİlİĞİ

 • HARCIRAH KANUNU - depo.btu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AYLIK GÖSTERGE 657 SAYILI KANUN 43-A Madde 4. AYLIKTAN KESME CEZASI 657 SAYILI KANUN 125-C Madde 5. EK GÖSTERGE ... Örneğin Borçlar Kanunu sözleşmeyi ...

 • ÖDEME TECİL VE GECİKME ZAMMI - geliruzmani

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... PAYI VE G ZAMMI ECRİMİSİL EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ PİŞMANLIK ZAMMI PARA CEZALARI MADEN DEVLET HAKKI Vergi Usul Kanunu ... 125.000 .000 36.000 2 ...

 • Slayt 1 - Bodrum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GEÇ.ERT.TKS.VRG.VE DĞ. YÜK. 125.380.000 368 04 02 VD.Sİ GEÇ. ÖDN. 2.TKS.KUR.V. 65.350.000 368 05 02 ... hem Yeni Borçlar Kanunu nda hem de TTK da yeniden ...

 • SAHTE BELGE KULLANIM İNCELEMELERİ - tmud.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  VERGİ USUL KANUNU VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİDİR . ... Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanununun ... Anayasanın 125.

 • PowerPoint Sunusu - isgdosya

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  125 kilogramlık. yüke dayanıklı ana korkuluk b ... Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim ...

 • İŞ KAZALARI - egitim.druz.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Borçlar Kanunu 818 47 İş ... Slayt 115 Slayt 116 Slayt 117 Slayt 118 Slayt 119 Slayt 120 Slayt 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  LTD BORÇLAR VE ORTAKLAR Vergi ... KANUNU Prof.Dr ... 122 Slide 123 Slide 124 Slide 125 Slide 126 Slide 127 Slide 128 Slide 129 ...

 • SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NE GETİRİYOR

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  İŞ AKDİNDEN DOĞAN BORÇLAR İş ... Kanunu iş ortaklığı ... 121 Slayt 122 Slayt 123 Slayt 124 Slayt 125 Slayt 126 Slayt 127 Slayt 128 Slayt 129 Slayt 130 ...

 • PowerPoint Sunusu - gerbaslar.home.uludag.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... borçlar ve işletme sahibi ... 3.200 MENKUL KIYMETLER 880 DİĞER BORÇLAR 125 Hisse Senetleri 880 Diğer Çeşitli Borçlar 125 TİCARİ ... Ouxley Kanunu ...

 • Ticari İşletme Kitabı - tbb.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Adalet Bakanlığı Ticaret Kanunu Tadil ... kararlarının sonuçlarından Türk Borçlar Kanununun 506 ncı maddesinin ... TK.125 Şirket sözleşmelerinde ...

 • Slayt 1 - batiakademi.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  SORULAR 6331 sayılı yasa dan önceki mevzuattır

 • YENİ TTK VE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... alacaklar ve borçlar işletmeye ... 21 11 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ... alınan 125.000 ...

 • PowerPoint Sunusu - gaziantepsmmmo.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanunun 83 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun ... Borçlar Kurumun VUK ... 125 5 -2013-18 ...

"borçlar kanunu 125" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.