Yılbaşı Kampanyası

"delfi.lv" Word Dosyaları

 • Par Korupcijas nov r anas un apkaro anas biroja darb bu ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... supervision or control. In addition to above mentioned themes also the publication was prepared in the Internet portal delfi.lv in section Bizness .

 • calis.delfi.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  V rds Uzv rds. T lrunis xxxxxxxx. E-pasts xxx gmail. Pieteikuma v stule. Iepaz stoties ar uz muma XX izsludin to vakanto vietu projektu ...

 • L gums Nr - kompromat.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... nos tot to uz e-pasta adresi reklama delfi.lv ne v l k k l dz plkst. 12 00 iepriek j darba dien pirms L gum paredz t rekl mas izvieto anas ...

 • AS Hansabanka - calis.delfi.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Vizu li pieteikuma v stule ir pat kama jo nor da kam pieteikums adres ts no k sa emts un k ar cilv ku iesp jams sazin ties.

 • Par Korupcijas nov r anas un apkaro anas biroja darb bu ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... delfi.lv ...

 • 1 - AIKNC

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  REAKREDIT CIJAS ZI OJUMS. Programmas kods 4214101. Programmas steno anas ilgums 4 studiju gadi pilna laika studijas un 5 studiju gadi nepilna laika studijas

 • tpprf.ru

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Foto Valsts prezidenta kanceleja rus.DELFI.lv 20 2010 10 42 . ...

 • turiba.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Court hearings Criminal law hearing http youtube watch v 0sRb0Mutip8 . http alarabiya articles 2013 02 22 267719.html . http tv.delfi.lv video ...

 • svarbumba.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  APSTIPRINU. LSCA valdes priek s d t js. V.Gi ko. 2014.gada. 11.novembr . Nolikums. ATKL TAIS LATVIJAS EMPION TS . SVARBUMBU SPORT . 1.Mçr is un uzdevumi.

 • The Police Academy of Latvia - aiknc.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Documents Attached. to the Application for. Accreditation of Master s. Professional Study Programme Science of Law at the Police Academy of Latvia

 • SIA Pl sm pamatojoties uz Izgl t bas un zin tnes ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SIA Pl sma tel. 7321298 fakss 7321278 e-pasts plusma delfi.lv. Adrese R ga Noliktavas iela 5 ieeja no Muitas ielas V STULES NR1 - NR2 - SATURS.

 • lhrc.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  CLSF Latvijas Cilv kties bu komiteja. F.I.D.H. Latvian Human Rights Committee.

 • Country Latvia - PARDS

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  If you are travelling to Latvia ... british.embassy delfi.lv Commercial Section . Office Hours GMT Mon-Fri 0700-1100 1200-1500 Local Time ...

 • veseligsridzinieks.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Astskc delfi.lv. hartmanei e-apollo.lv. astskc.lv. Latvijas Vesel bas apr pes vad bas speci listu asoci cija. vad. J nis V tra. 29241380.

 • Annual Public Policy Forum - providus.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ingus B rzi Editor delfi.lv. Nathan Greenhalgh Editor balticreports. 13 00 Questions comments from the audience. 13 30 Coffee break w light lunch. 14 30

 • cilvektiesibas.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ingus B rzi delfi.lv challenges after Delfi v Estonia ruling. Zita Lunde chief editor tvnet.lv. Andrejs Muravjovs rus.tvnet.lv chief editor.

 • lhrc.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Short information on the initial facts is published in Russian at the biggest news portal of Latvia delfi.lv. and on the website of a pro-minority party ...

 • Informat vais zi ojums Par Soci l s dro bas t kla ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Informat vajam zi ojumam Par Soci l s dro bas t kla strat ijas. ievie anas gaitu 2011.gada 3.ceturksn Soci l s dro bas t kla strat ijas ...

 • bsa.edu.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Delfi. lv. . Dv. lv. . ...

 • LATVIJAS PIEAUGU O IZGL T BAS APVIEN BAS JURIDISKIE BIEDRI

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Biznesa.komplekss delfi.lv Profesion l s Izgl t bas centrs - Studija Ginta Logina Palasta 3 R ga LV ...

 • 72skola.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  http delfi.lv reporter news witness foto-v-dome-moskvy-sostoyalsya-mezhdunarodnyj-detskij-konkurs-rozhdestvenskij-syurpriz.d id 46940587 Author Milana

 • 1 - lbwa.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - info lbwa.lv - delfi.lv Delfi Woman ...

 • panorama ltv - lidere.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Imanta delfi.lv mz apollo.lv ntz ntz.lv novadnieks axel.lv rv rezekne.apollo.lv zane aprinkis.lv andra sz.lv aka staburags.lv silvija staburags.lv

 • ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Available from Internet http delfi.lv news national politics article.php id 21259514 LETA. 2007. Gada laik no Latvijas izbrauku i 110 000 ...

 • Critical discourse theory sees language as a social practice

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  In Russian version of Delfi.lv which was analysed for the interest to see the differences in the Russian discourse ...

 • bsa.edu.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  rus.delfi.lv Baltic-Course .

 • LMT atbalsta programma Liep jas novada pa vald bai

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Interneta port l Delfi.lv sadaļ LMT Latvijai Port l m.lmt.lv tikai LMT klientiem

 • 2002 - eco.celotajs.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Delfi.lv latgale.lv latviatouris.lv tourism.lv

 • Tikai teor tiski - culturelablv.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Balso internet delfi.lv un draugiem.lv . Parakst to lapu nog d jiet gr matu nam Valters un Rapa R g Aspazijas bulv r 24. Title

 • CLSF Latvijas Cilv kties bu komiteja

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Russian http rus.delfi.lv news daily latvia centr-gosyazyka-sdelal-zamechanie-shkole-gde-ushakov-govoril-po-russki.d id 42779962 Kozlovskis ...

 • vdt.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  DELFI Kult ra . 14.04.2016 . Anna Andersone LU HZF Baltu filolo ijas MSP te tra zin tnes moduļa studente. Cilv cisko attiec bu m g daba

 • Eriks ZAKIS chairman of Board - elo

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  E-mail zakis.maa delfi.lv. Chairman of Board ERIKS ZAKIS ing. Forestry language English Russian Latvian

 • Apstiprin ts Padomes s d - alberta-koledza.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... tika prezent ti AK VII Stud jo o konferenc un ir public ti koled as m jas lap k ar t dos port los delfi.lv rambler.ru ...

 • Akcija Es par kult ru - culturelablv.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atbalstu akcijai Es par kult ru var izteikt ar interneta balsojum port los delfi.lv un draugiem.lv .

 • Ar izpratni pret at ir go - RD IKSD

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ilguciems delfi.lv 7. 04.07 15 00 Latvijas Poļu sievie u l ga Inga Ploci a 29170345 8. 15.08 15 00 Tat ru kult ras centrs Ren ts Ahunovs 26130357 9.

 • Uzv rds v rds - Latvijas Pauerliftinga Feder cija

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Akt vs Smelovs Aleksandrs Apolons t. 63045058 1206 5 Nacion l Akt vs Ceļ Lauris Valmiera sia_lumina delfi.lv ...

 • akniste.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Deput te tel. 28665896 linara delfi.lv J nis Vanags. Deput ts. tel. 29378994 janis.buve gmail Aija Voiti ke Deput te tel.22016140 aija.akniste inbox.lv

 • B vdarbi - nbd.gov.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Maris.bertins delfi.lv - M jas lapas adrese URL armuss.lv - III.4 PIED V T KOP JA L GUMCENA. 1872.69 bez PVN LVL

 • European Policy Institutes Betwork EPIN Media Experts

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atis.lejins delfi.lv Future of Europe debate. ... European Policy Institutes Betwork EPIN Media Experts Author ceps Last modified by ceps Created Date

 • cilvektiesibas.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Filips Lastovskis DELFI.LV urn lists. Zita Lunde TVNET galven redaktore . Andrejs Muravjovs rus.tvnet.lv galvenais redaktors.

 • 10 - providus.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ingus B rzi port la delfi.lv galvenais redaktors. Nathan Greenhalgh redaktors balticreports. 13 00 Auditorijas jaut jumi koment ri. 13 30 ...

 • DA U KULT RAS CENTRS GAUJAS IEL 33A

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sdkmario delfi.lv. Marika Kal ja t lr. 29236111 Pirmdien s. plkst. 19.30-21.00. 1. nodarb ba 17.septembr plkst. 19.30 Edmunda Veiz na Modes deju skol ...

 • 2 - DELNA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Http delfi.lv news national politics no-nakama-gada-knab-vares-parbaudit-tikai-300-no-57-000-valsts-amatpersonu-deklaracijam.d id 39046278 Austere ...

 • LATVIJAS PIEAUGU O IZGL T BAS APVIEN BAS JURIDISKIE BIEDRI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  26518183 6 3107280 tukumatic delfi.lv. tip.edu.lv Auces Pieaugu o izgl t bas un inform cijas centrs Anita Segli a Rai a iela 12 Auce ...

 • sasa.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2 50 Ls - par katru papildus s riju. Pieteik an s Pa mob.t. 26556966 vai e-pastu a.caune delfi.lv l dz 27.augusta 17.00. Apbalvo ana ...

 • Tikai teor tiski - iecava.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Balso internet delfi.lv un draugiem.lv . Parakst to lapu nog d jiet gr matu nam Valters un Rapa R g Aspazijas bulv r 24. Title

 • balvi.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  LNT SWH Delfi.lv LURSOFT Nozare.lv JCDecaux MarketMedia cvonline.lv 1188.lv inbox.lv biznesam.lv zo.lv Dienas Mediji StudentNet.lv Grafija ...

 • iksd.riga.lv

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Simp tiju balvas ieguv ju noteiks skat t ji balsojot zi u port l delfi.lv. 11.Balvas Balvas par ieg to 1. 2. un 3. vietu ...

 • Conference Programme World Press Freedom Day

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mr. Ingus B rzi Delfi.lv Latvia tbc Mr Edison Lanza OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression ... Conference Programme World Press Freedom Day

 • Pas kumi Skrundas novada izgl t bas iest d m

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Atigil delfi.lv 19.03.-16.04. Novada skolas Domrakstu konkurss 5.-12.kla u skol niem Inese Bartu evica Skrundas nov. latv. val. MA vad taja t. 28311048.

"delfi.lv" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"delfi.lv" PDF Dosyaları

"delfi.lv" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"delfi.lv" PowerPoint Dosyaları

 • Aktu lais no drossinternets.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Delfi.lv inbox.lv. p rst vji jaunie i blogeri ar Oskars L sis ...

 • E-pasts.ppt - anazana

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... pasts.delfi.lv mans.tvnet.lv one.lv E-pasta adreses re istr cija inbox.lv Piesl dzas inbox.lv un izv las hipersaiti piespie pogu ...

 • RTU students lepns students

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Avoti koment ri no delfi.lv tvnet.lv emu ri. Neatbild tie jaut jumi. Vai pabeidzot augstskolu es sp u veiksm gi str d t sav nozar

 • TCP IP protokolu kopa - ltn.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  TCP IP History 1970 ARPANET started using Network Control Protocol 1972 Telnet was implemented 1973 FTP was introduced 1974 TCP was specified

 • Liela apjoma datu kopu klaster anas algoritmi - df.lu.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  DELFI.LV . Audio zi uapstr des process. Lai audio zi u monitoringu var tu automatiz t ir nepiecie ams veikt vair kus soļus p rveidot audio ierakstu tekst

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http delfi.lv news national politics video-sadauzot-vairakus-auto-izglabj-tris-bernu-dzivibas-policija-sakusi-parbaudi.d id 45415138. Atsitiens. 3 Atsitiens. 3 ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http delfi.lv bizness eiro-ieviesana ekonomikas-ministrija-par-eiro-ieviesanu-cenu-kapums-pagaidam-nav-noverots.d id 43491251 Vienlaic gas apgroz bas ...

 • Club for Protection of Consumer Interests - vartotojai.lt

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Financial education of young consumers in Latvia Presentation by Linda Duntava Janis Penka Club for Protection of Consumer Interests at Financial Education ...

 • startit.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http delfi.lv news comment comment martins-opmanis-prestizs-kura-zudumu-piecietisim.d id 43530075. Ir v rts iepaz ties. KUR ESAM

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... C. asto u da du nomin lu eiro banknotes D. devi u da du nomin lu eiro banknotes Pavisam ir http delfi.lv bizness bankas_un_finanses ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... delfi.lv e-klase.lv plkst.9.00 Aicin m visas Latvijas skolas Eiropas dien velt t vienu m c bu stundu Eiropas kop j m v rt b m un ...

 • Iek zemes kopprodukts - site-18011.mozfiles

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http delfi.lv bizness pasaule ekonomikas-katastrofas-pedejas-simtgades-smagakas-krizes.d id 43317657 page 2 ixzz2r2HBxkye.

 • Slaids 1 - neplpadome.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... http delfi.lv news comment comment kaspars-zellis-politikalv-zaudetaju-mits.d id 41284495 Mediji latvie u un krievu valod . Vai plaisa ir p rvarama

 • losp.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... janis.osis delfi.lv maija_luse vraa.gov.lv nevis murdzinjs delfi.lv vai persicat inbox.lv E pasta temats Subject V stules galven doma ...

 • Vispasaules C snieku dienas 21.-25. j lijs 2014. gads

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... tai skait laikrakst Vidzemes novadiem Druva Vidzemes telev zij port l delfi.lv rzemju latvie u laikrakstos un interneta lap s. ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http tv.delfi.lv video tFFnIcH5 Foto LETA. K kr t vai aiz emties naudu Temats Naudas kr ana 1 M r is

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... inbox.lv un delfi.lv logo Izveidot iesp ju uzklik in t uz iem logo t lai attiec g vietne atv rtos jaun log .

 • Ska as uztver ana - V Galerija

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Easyget.lv tehnologijas read 6812 auto.delfi.lv zinas raksts 4603 commons.wikimedia wiki Image ...

 • Paula Koelju ALĶ MIĶIS - lvg.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http delfi.lv kultura news art perna-gada-popularaka-gramata-paulu-koelju-alkimikis.d id 23030 Al mi is

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... delfi.lv apollo.lv tvnet.lv travelnews.lv visitlatvia.lv reitingi.lv mixnews.lv latvia.travel kasjauns.lv ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  di port li var b t visp r ji piem ram delfi.lv apollo.lv tvnet.lv vai ar ar zin mu specializ ciju piem ram dr.lv ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Latvijas Ornitolo ijas biedr bas biedrs http foto.delfi.lv contest-picture 13417 ...

 • zdfölzdö - folklore.ee

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Peale eestikeelse portaali on olemas rus.DELFI.ee DELFI.lv rus.DELFI.lv DELFI.lt Centras.lt Delfi Eesti asutati 23. novembril 1999 aastal.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Saaniitaa delfi.lv. alma. Kalcija fosf ta hidroksilapat ta HAp pulveris. kristinesalma inbox.lv. Gri kevi s. Kristofs. Unik ls rsienu stikls Lotosa zieds.

 • JAUNO TEHNOLO IJU IZMANTO ANA INTERE U AIZST V BAS DARB

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Par jaun ko ierakstu par KNAB http rus.delfi.lv news daily latvia kazhoka-nachalnik-bpbk-dostig-predelov-cinizma.d id 38510425 Sekret ru konkurss ...

 • Audzin t jstunda Dusmas un Ieciet Ba

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Audz k u viedokļi un atsauksmes par stundas norisi I Man patika P. riek likumi k nov rs dusmas P. rrunas ar grupasbiedriem P. raktisk s aktivit tes.

 • Mikroorganismu g nu in enierija - priede.bf.lu.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  LETA http leta.lv photo printpreview 133022D5-0B4A-F4F6-D468-279D6FC8EECB Delfi LETA http foto.delfi.lv picture 2889328 Title

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... google.lv google.ru - 40 8 delfi.lv - 38 6 pils tas novada interneta vietn s - 15 laikrakstos un urn los pils tas novada laikrakstos ...

 • EMS matrix - asiakas.kotisivukone

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Timoauto delfi.lv. Mr. Agris Hanzavskis Managing Director. Wholesale of truck and bus spare parts. YIT Oy AS FKSM Estonia Mr. Ivars Skrebelis. Mr. Atis Ozols ...

 • Advocacy Democracy Modes Benefits and Limitations

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Delfi.lv. delfi.lt. onet.pl. Portals Neighbours PL. LT. LV. RU. UA 1 246 799. belradio.fm. Top sites http alexa site ds top_sites ts_mode global lang ...

 • Piederiba - km.gov.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Delfi.lv. rus.delfi.lv. tvnet.lv. rus.tvnet.lv. apollo.lv. rus.apollo.lv. diena.lv. ir.lv. gorod.lv. baltijalv.lv. telegraf.vesti.lv. mixnews.lv. imhoclub.lv. ves.lv ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Title Slide 1 Author dp55m Last modified by Claire Monaghan Created Date 1 29 2008 1 27 49 PM Document presentation format On-screen Show Company

 • Web servers - ltn.lv

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... keep-alive curl -I delfi.lv HTTP 1.1 200 OK X-Fe-Node nuffy Content-type text html charset utf-8 Server lighttpd 1.4.31 PLD Linux ...

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Http izklaide.delfi.lv archive no-veza-miris-aktieris-patriks-sveizijs.d id 26842369 Paldies par uzman bu Aizku a dziedzera v zis. ATPAZ T un RST T.

 • Slide 1

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... cv.lv Press Internet news sites eg. delfi.lv Tvnet.lv etc. Social networks facebook etc. Base ...

 • T klu pakalpojumi

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  T klu pakalpojumi WAP is a protocol ... serverus internet identific p c 32 bitu IP adreses rt k lietot simboliskas adreses delfi.lv nevis 62.85.117.94 ...

"delfi.lv" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.