Yılbaşı Kampanyası

"fen eğitimi spss" Word Dosyaları

 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen ve teknolojİ ÖĞretmen adaylarinin eĞİtİm araŞtirmalarini takİp etme durumlarinin Öz yeterlİk İnanÇlari aÇisindan İncelenmesİ

 • GÜZ YARIYILI I - kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  IOFB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0-0-0 30 IOFB 503 FEN BİLİMLERİ ... I 3-0-3 7 5 IOFB581 Fen Eğitimi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı Veri ...

 • ÖĞRENCİLERİN FEN OKUR -YAZAR BİREY NİTELENMESİNDE GÖRSEL ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri doğal çevreyi ... YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi ... Elde edilen veriler SPSS paket programında yüzde ve frekans ...

 • kafkas.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen Eğitimi Araştırmalarında SPSS Uygulamalı Veri Analizi-II. 3-0-3. 7 5. IOFB 534. Fen Eğitiminde Öz Düzenlemeli Öğrenme. 3-0-3. 7 5. IOFB 536.

 • efdergi.yyu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SPSS package program ... bu hızlı gelişme sonucu elde edilen bilgilerin fen eğitimi programlarına yansıtılması amacıyla yeni fen eğitimi programı ...

 • Yapılandırmacı Kuram Ve Fen Öğretimi - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen eğitimi alan yazını incelendiğinde Pella 1961 ... Elde edilen veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 3. BULGULAR. 3.

 • egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi ... SPSS Türkiye tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen PASW Statistics ile İstatistiksel Analizler SPSS ...

 • TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU - ilkogretim-online.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. ... Örneğin fen eğitimi matematik eğitimi dil eğitimi gibi .

 • kongre.nigde.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2 Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi A.D. ... Nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS 17. 0 paket programı kullanılacaktır.

 • PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDE ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Statistical processing was made using the SPSS 11.0 program. ... Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim ...

 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİMİ DERSİ ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İstatistiksel analizler için SPSS 13 paket programı kullanılarak elde edilen ... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD.

 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title fen bİlgİsİ ÖĞretmen ve ÖĞretmen adaylarinin bİlgİsayara karŞi tutumlari ve bİlgİsayar kullanma dÜzeylerİ author kemal Özcan

 • Eğitim ve öğretimin bütün boyutlarıyla dinamik bir yapıya ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Tutumun fen eğitimi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar ... Uygulamadan elde edilen verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır.

 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ÇGE 212 Okulöncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi. 2 0 2 3 7 ... Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi Eskişehir 2001.

 • Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri konusunda ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Datum was evaluated with SPSS software. ... IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 6-8 Eylül 2000 Bildiriler Kitabı s 181-187 Hacettepe Ün. Ankara.

 • Hasret Nuhoğlu - myo.maltepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  MS Office programları SPSS Stella Yayınlar. Doktora tezi ... Türk Fen Eğitimi Dergisi TUFED 3 2 49-65. Nuhoğlu H. Nuhoğlu M. 2007 .

 • GİRİŞ - ab

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fen Edebiyat Fakültesi ... SPSS eğitim yazılımı ... Öztekin B.Excel Yardımıyla Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi Kastamonu Eğitimi Dergisi Ekim ...

 • Fizik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerliliği ve ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri eğitimi ile ilgili olarak gerçekleştirilen ... A. Cramer D. 1999 . Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows London ...

 • pegem

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1957 fen eğitimi açısından bir ... Ölçeğin güvenirliliğini sağlamak amacıyla 23 fen ve teknoloji öğretmenine ön uygulama yapılmış ve spss 16.0 paket ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uygulanan anketlerin verileri sistematik bir şekilde toplanıp SPSS programıyla analiz edilmiştir. ... Veli eğitimi fen öğretimi okul-aile iletişimi ...

 • researchgate

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  E Öğretim Teknolojileri Eğitimi ... Sosyal Bilgiler Eğitimi Psikoloji. k Danışmanlık ve Rehberlik Fen Bilgisi Eğitimi ... Bu işlemler SPSS 20 paket ...

 • yunus.hacettepe.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... o sınıfın alan dersi olmayan Müzik ve Beden Eğitimi dersleriyle ilgili ... Müzik ve Beden Eğitimi dersleri ile genel lise fen bilimleri ...

 • ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İstatistikle ilgili temel kavramlar evren ve örneklem değişken türleri verilerin sınıflandırılması merkezi eğilim ölçüleri yaygınlık ölçüleri ...

 • 1 - befjournal.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Gruplar t-testi ile karşılaştırılmıştır. ... Türk Fen Eğitimi Dergisi. 10 1 176-196.

 • akademik.adu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Deney Nicel verilerin analizi SPSS uygulamalı istatistiğe giriş 10 ... Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD Aydın.

 • EK 2 - deu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜM ... Madde analizi geçerlik güvenirlik deney nicel verilerin analizi SPSS uygulamaları.

 • fenbilimleri.adiyaman.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anahtar Kelimeler Bilimsel Argümantasyon Bilimsel Bilgi Bilimin Doğası Fen Eğitimi Hatırda Tutma. ... Nicel verilerin analizinde SPSS programı ...

 • ORTAÖĞRETİMDE OYUNLAR VE ETKİNLİKLER İLE MATEMATİK ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi. Anabilim Dalı ... Anketin SPSS 10.0 paket programı ile ...

 • 1 - okuloncesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Anket verileri SPSS 15.0 programına ... Fen ve Teknoloji dersleriyle ... Saygı Eğitimi Uygulamaları X2 sd p Md.23 Saygısız davranış ...

 • bildiri.anadolu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Sakarya Yayıncılık. ... Türk Fen Eğitimi Dergisi 1 p. 49-64. Erdem D. 2011 .

 • EK-3 - egitim.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  SPSS Türkiye tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen PASW Statistics ... 14.6. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK. 23 ...

 • inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Nicel Araştırmalar ve SPSS Nitel Araştırmalar ve NVivo ... eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar idealizm realizm pragmatizm natüralizm ...

 • BURSA İLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ PROFİLİ

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Title BURSA İLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ PROFİLİ Author NEOPLAN Last modified by NEOPLAN Created Date 2 3 2005 12 47 00 PM Company

 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ktu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Karadenİz teknİk Ünİversİtesİ. eĞİtİm bİlİmlerİ enstİtÜsÜ. ortaÖĞretİm fen ve matematİk alanlari eĞİtİmİ anabİlİm dali. fİzİk eĞİtİmİ ...

 • Son yıllarda İnternet ve web teknolojilerindeki gelişmeler ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Serkan ŞENDAĞ Şemseddin GÜNDÜZ . ÖZET. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sınıf içi öğrenmelerini desteklemek ve pekiştirmek amacıyla web ...

 • fbe.giresun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  2015-2016 ÖĞretİm yili bahar yariyili İlkÖĞretİm anabİlİm dali fen bİlgİsİ eĞİtİmİ bİlİm dali yÜksek lİsans ders daĞilimlari ... spss ...

 • FBE - Anadolu Üniversitesi

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... SPSS e Giriş SPSS Menüleri SPSS de Verilerin Girilmesi Kaydedilmesi ... Vektor Nicelemek Eğitimi Counterpropagation Adaptif Resonans Theorisi ...

 • efdergi.inonu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitimi derslerini yürüten akademisyenlerin eleştirel düşünme ...

 • egitimvebilim.ted.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İstatistiksel analizlerde SPSS 18.0 programı kullanılmıştır. Bulgular. ... Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu 1-2 9 Eylül Üniversitesi İzmir.

 • Nitelikli eğitim öğrenciyi verilen program ya da konunun ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Temelli Fen Laboratuarı Uygulamalarının ... fen eğitimi açısından ... bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS programı ...

 • A

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  A. BURCU CANITEZ OKUR Eğitim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Bölümü. Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ankara 1990 - 1996

 • ustunyeteneklicocuk

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  18. Üstün yeteneklilerin matematik ve fen eğitimi. 19. Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Döneminde Üstün Yeteneklilerin Eğitimi . 20.

 • SİİRT EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  İlköğretim Fen Bilgisi ... Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Elemanlarının Teknolojiye ... Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi ve SPSS. Tarih ...

 • 3-6 YAŞ ÇOCUKLARININ KAVRAM GELİŞİMİ VE KİŞİLERARASI ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Bu durum Okulöncesi Eğitimi ya da Erken Çocukluk Eğitimi ... fen bilgisinde sosyal ilişkilerde ... Verilerin analizi SPSS 15.0 ...

 • ab.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Burdur . ... gender-based Chi-squared test in SPSS was used.

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ects.ogu.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Fen Öğretimi 10 3 0 3 S Türkçe 541301013 Kırsal Eğitim 10 3 0 3 S Türkçe 541301014 İlköğretimde Beceri Eğitimi 10 3 ... SPSS le veri analizi ...

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"fen eğitimi spss" PDF Dosyaları

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"fen eğitimi spss" PowerPoint Dosyaları

 • Slayt 1 - nadircelikoz

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitim Yüksek Okulu 4 Fen-Edebiyat Fakültesi 5 ... cuma-sabah 9.30-11.50 DERSİN AMACI SPSS PROGRAMINA DAYALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ ...

 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Verilerin Analizi Veriler SPSS paket programı kullanılarak ... İMÖ 34 1 64 38 Fen Bilgisi Eğitimi FBÖ 64 2 20 35 Bilgisayar ve Öğretim ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Şehir nüfusu ile suç oranı arasındaki ilişki Beden eğitimi ... SPSS ile Parametrik ... 2 akademik 3 mesleki Okuma puanı Yazma puanı Matematik puanı Fen ...

 • Animasyon Destekli Fizik Eğitiminde Öğrencilerin Tutumunun ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nimet IŞIK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. İlköğretim Bölümü. Fen Bilgisi Eğitimi A. B. D. Animasyon Destekli Fizik Laboratuvarı Eğitiminde Öğrencilerin ...

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Eğitim Yüksek Okulu 4 Fen-Edebiyat ... MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ... Tekin V.N. 2006 . SPSS uygulamalı istatistik ...

 • HAVA KIRLILIGI - arastirma.boun.edu.tr

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Anket sonuçları SPSS ... Prof. Dr. Fatih KONUKÇU Fen ... Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereği EPA dan gelecek Öğretici ile Eğitmenlerin Eğitimi ...

 • PowerPoint Sunusu - HÜSEYİN ODABAŞ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Kütüphanecilik eğitimi konusunda ilk ciddi ... Verilerin analizinde SPSS 16.0 for ... Tablo 5 de 10 u 62.5 Anadolu 3 ü 100 fen 2 ...

 • İSTATİSTİK BİLİMİ - celalettinuyanik

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... dünyada üniversite düzeyinde istatistik eğitimi 20.yüzyılın ... fen ve sosyal bilimlerde hızlı ... SPSS ortamında ise diyalog kutusu açıldığında ...

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  AraŞtirma raporu hazirlama

 • Hoş geldiniz - fatihegitim.files.wordpress

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Fen bilimleri dersleri içerisinde yer alan kimyasal kavramların ... Bulguların karlaştırılması SPSS programıyla ... Sosyal Bilgiler Eğitimi 3.

"fen eğitimi spss" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.