Yılbaşı Kampanyası

"uzależnienie od komputera" Word Dosyaları

 • Sylabus kursu PSYCHOPATOLOGIA UZALE NIE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu. 13c. Zaburzenia odżywiania. Literatura Woronowicz .str.459 - 500. 14. Zaburzenia nawyk w i pop d w- cd. 14a. Seksoholizm.

 • UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU. Gimnazjum nr 1 05-420 J zef w ul. Le na 39. Tel. 0-22 789-69-31 do 33. Fax 0-22 789-69-44. e-mail gimnazjumjozefow wp.pl.

 • UZALE NIENIE OD INTERNETU - pg-janow.internetdsl.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Jest o wiele gro niejsza niż uzależnienie od komputera a sk ada si na ni wiele psychicznych i fizycznych schorze . Podstawowe objawy nadużywanie Internetu

 • UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU Author Strawa Anna Last modified by Ministerstwo Edukacji Narodowej Created Date 3 2 2012 7 51 00 AM Company P S

 • Uzależnienie od - zsipo2.magnuszew.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera. i internetu. W naszych czasach poważnym zagrożeniem jest nie tylko alkoholizm czy narkomania. Problemy wychowawcze bywaj zwi zane ...

 • UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU - gim2.miasto.zgierz.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU. Objawy uzależnienia od komputera i internetu pr by kontroli i lub ograniczania czasu sp dzonego przed komputerem w internecie.

 • Uzależnienie internetowe IAD z angielskiego Internet ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  W ostatnich latach do listy tej możemy dodać uzależnienie od komputera i Internetu. Uzależnienie internetowe IAD z angielskiego Internet Addiction Disorder ...

 • KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY ZESPO U UZALE NIENIA OD ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY. ZESPO U UZALE NIENIA OD ALKOHOLU . wg dr B.Woronowicza. Masz przed sob test przy pomocy kt rego możesz dokonać autodiagnozy ...

 • Internet - uzależnienie

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Joanna Moczyd owska Problemy Opieku czo-Wychowawcze. - 1999 nr 4 s. 10-12. Uzależnienie od komputera i medi w ...

 • PROGRAM PROFILAKTYCZNO - sp2.kwidzyn.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Psychiczne - uzależnienie wirtualna rzeczywisto ć oderwana od życia. Uzależniony od komputera nawet nie szuka zwi zk w z innymi lud mi ...

 • UZALE NIENIE OD INTERNETU - sp1.polkowice.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD INTERNETU. ... Korzystanie z komputera. Nadmierne użytkowanie sieci może szczeg lnie dotyczyć jednej lub kilku form aktywno ci online

 • Uzależnienie od internetu. - magiste.republika.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od internetu - Internet Addiction. Dzi ki naszym ukochanym komputerom . pod czonym do sieci wyodr bni a si . nowa gro na choroba internet ...

 • psppokoj.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i gier komputerowych. Uzależnienie od komputera Internetu czy gier komputerowych już od jakiego czasu znajduje si na ...

 • Moje dziecko i komputer - szkolap6.nazwa.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Do symptom w zwiastuj cych uzależnienie dziecka od komputera zaliczamy nast puj ce zachowania Dziecko niech tnie spotyka si z kolegami ...

 • Konspekt lekcji wychowawczej - szkolap6.nazwa.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Do symptom w zwiastuj cych uzależnienie od komputera u dzieci zaliczamy nast puj ce zachowania dziecko niech tnie spotyka si z kolegami ...

 • Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problem w Uzależnie

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Wymaga to jednak od istniej cych ... natomiast w r d dzieci jest to zdecydowanie uzależnienie od komputera. Problemy te dotycz mieszka c w miasta.

 • Uzależnienia od gier internetowych - psplipie.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera jest bardzo poważnym zagrożeniem cz sto lekceważonym. Zbyt cz ste korzystanie z Internetu niesie ze sob bardzo poważne ...

 • KOMPUTER INTERNET GRY KOMPUTEROWE

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Joanna Moczyd owska Problemy Opieku czo-Wychowawcze. 1999 nr 4 s. 10 - 12 wk adka Uzależnienie od komputera i ...

 • Uzależnienia cywilizacyjne - zswaksmund.republika.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera tzw. siecioholizm lub netoholizm może mieć r żne formy i przejawy. Do najważniejszych w przypadku dzieci zalicza si

 • PROFILAKTYKA WP YW MEDI W NA ROZW J

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera przejawia si najcz ciej w postaci uzależnie od ... Nie można jednak dziecka ca kowicie izolować od telewizji czy komputera ...

 • przedszkole3dzialdowo.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu przybiera coraz bardziej masowy wymiar zaliczane jest do kr gu patologii kt re wymagaj leczenia odwykowego podobnie jak ...

 • eksperciwoswiacie.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Sieci perspektywa teoretyczna Komputer s uży do tego ... Dzieci i m odzież s najbardziej narażone na uzależnienie od komputera..

 • Komputer i Internet - ciemna strona mocy

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Profilaktyka uzależnie obejmuje najcz ciej narkomani alkoholizm nikotynizm. Jednak rozw j nowych technologii i ...

 • wom.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i medi w Czes aw M. Cekiera Problemy Alkoholizmu . - 2005 nr 2-3 wk adka s. IV-X. Uzależnienie od opalania w r d nastolatek ...

 • sp2.plonsk.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od internetu . zaczyna si wtedy ... Jednak chora zależno ć od komputera nie ogranicza si jedynie do użytkowania sieci internetowej.

 • Zagrożenia dla zdrowia - informatyka.2lokrosno.strefa.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  W ostatnich latach t list uzupe nia uzależnienie od komputera i Internetu. ... Na ile zjawisko uzależnienia od komputera i Internetu ...

 • Wessani przez komputer - miasteczko-slaskie.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Pomimo opisanych powyżej bardzo wyrazistych objaw w uzależnienia od komputera oficjalnie nie ma zarejestrowanej jednostki chorobowej uzależnienie od ...

 • PROFOLAKTYKA UZALE NIE - lubliniec.idn.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU. Korzystanie z internetu wype nia pustk cz sto staje si sposobem na stres. Zagrożenia p yn ce z uzależnienia od ...

 • we.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Typy uzależnienia od Internetu uzależnienie od komputera a uzależnienie od internetu i gier komputerowych Diagnoza psychologiczna i praca z rodzin uzależnionego

 • PROGRAM PROFILAKTYKI - zspelczyce.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych ... kt re mog stać si konkurencyjne dla komputera. Szachy sudoku modelarstwo skrable ...

 • Radio telewizja telefonia szczeg lnie kom rkowa ...

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... Uzależnienie od Internatu staje si poważnym problemem szczeg lnie ... miesi c za miesi cem a Lucu coraz bardziej uzależnia si od komputera i ...

 • SPRAWOZDANIE Z PRACY PSYCHOLOGA

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - Uzależnienie od komputera w kl. IIa II p rocze - Metody konstruktywnego radzenia sobie ze stresem negatywnymi emocjami w kl.

 • mgr Ewa uck w - gim2.lukow.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera jest tak sam chorob jak narkomania czy alkoholizm. Osoba ni dotkni ta nie może obej ć si bez komputera ...

 • Analiza ilo ciowa ankiet przeprowadzonych w r d nauczycieli

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  ... 17 90 73 Używanie rodk w psychoaktywnych narkomania - 73 23 Cyberprzemoc 20 50 10 Alkoholizm - 53 97 Uzależnienie od komputera Internetu 63 83 10 ...

 • kuratorium1.home.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera Internetu cyberprzemoc. 21.11.2014 r. pi tek 9.00-17.00. Elżbieta . Powichrowska certyfikowany specjalista terapii uzależnie .

 • WP YW KOMPUTERA NA ROZW J DZIECKA - sppuchaczow.edupage

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Problemy te okre lane s jako uzależnienie od komputera. ... Aby ustrzec przed nim dziecko rodzice powinni nie tylko ograniczać jego dost p do komputera ...

 • Scena I dziecko mama tata koleżanki

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Kasia pi niespokojnie pojawiaj si zjawy ta cz dooko a żka i komputera muzyka z film w grozy. ... V UZALE NIENIE Wioleta J. WIRUS ...

 • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI KL

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Wie na czym polega uzależnienie od komputera podaje przyk ady ćwicze relaksacyjnych rozumie co to jest prawo autorskie wie jak przestrzegać prawa autorskiego

 • AKADEMIA PROFILAKTYK W doskonalenie umiej tno ci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera Internetu cyberprzemoc. dialog motywacyjny jako metoda pracy z osobami eksperymentuj cymi i uzależnionymi. praca indywidualna z uczniem ...

 • PLAN PRACY - Aktualno ci

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Jak przyjmować i radzić sobie z krytyk od innych. Jestem podobny do innych r żni si od innych. Klasy I -III 3. ... Uzależnienie od komputera 1h

 • Rozk ad materia u zgodny z podr cznikiem Lubi to

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  1.2. Od ko ci do komputera czyli kr tko o historii komputera 2. ... uzależnienie od komputera i internteu. Pogadanka kurs e-learningowy ...

 • wom.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Joanna Moczyd owska Problemy Opieku czo-Wychowawcze . - 1999 nr 4 wk adka s. 10. Uzależnienie od komputera i ...

 • gminaostrowmaz.home.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Siecioholizm to og lnie m wi c uzależnienie od ekranu. ... Sztuka polega nie na wy czeniu komputera czy telewizora ale na nauce życia bez niego.

 • WST P - manet.ols.vectranet.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera przede wszystkim od gier komputerowych on line. 5. Zasady bezpiecznego surfowania dla rodzic w Najlepiej je li komputer może ...

 • bursa5.lublin.eu

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Rozumie czym jest uzależnienie ... metoda z użyciem komputera debata za i przeciw pokaz po czony ... Czym jest uzależnienie Od czego możemy si ...

 • lomilowka.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  - Uzależnienie od komputera - osoba chora nie musi w tym wypadku być w sieci wystarczy iż sp dza czas przy komputerze. Nie jest dla niej ważne to ...

 • Szko a podstawowa nr12 im - Witaj

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i telewizji. Inicjacja dotycz ca palenia papieros w. Inicjacja alkoholowa . Jakie s czynniki uzależnie Literatura fachowa ...

 • lo-niepolomice.pl

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Zaj cia na temat uzależnienia od komputera i Internetu wyst powania ... Wcze niej pr buje ustalić w jaki spos b i od kogo ucze naby substancj ...

 • Logo sp10 i pg2 - sp10chrzanow.weebly

  Döküman Türü : Word Dökümanı
  Kısa Özet :

  Szkolny . program profilaktyki. Zespo u szk nr 2. w Chrzanowie Rada Pedagogiczna Uchwa . z dnia 17 wrze nia 2012 roku. przyj a zmiany do Szkolnego ...

"uzależnienie od komputera" ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"uzależnienie od komputera" PDF Dosyaları

"uzależnienie od komputera" ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"uzależnienie od komputera" PowerPoint Dosyaları

 • Profilaktyka uzależnienia od internetu - zspkleszczow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Czym jest uzależnienie od internetu Zesp uzależnienia od internetu ... Jest ono bardzo podobne do uzależnienia od komputera lecz polega na przebywaniu w sieci.

 • CZYM JEST UZALE NIENIE OD INTERNETU - ko.rzeszow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  CZYM JEST UZALE NIENIE OD INTERNETU Cele spotkania Wprowadzenie w problematyk r żnego rodzaju uzależnie . Dostarczenie podstawowych wiadomo ci na temat ...

 • UZALE NIENIE - lochrobry.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Definicja Uzależnienie od Internetu to nowe zjawisko ... Pomagaj dziecku w rozwijaniu samokontroli dyscypliny i odpowiedzialno ci w korzystaniu z komputera.

 • UZALE NIENIE OD INTERNETU - sp7.legionowo.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Internetu Je li cz sto czymy si z Internetem i ci gle uważamy że to nie jest problem warto przemy leć to dok adnie jeszcze raz.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA INTERNETU Inne nazwy - siecioholizm - cyberzależno ć - internetoholizm - uzależnienie komputerowe - infoholizm ...

 • KOMPUTERY INTERNET KORZY CI I ZAGRO ENIA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Ma gorzata Rostkowska Piotr Ożarski Uzależnienie od komputera i Internetu rzeczywisto ć XXI wieku online . Dost p 26 stycznia 2010 .

 • Uzależnienie od Internetu - poskwitow.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD INTERNETU FAKTY M WI SAME ZA SIEBIE 58 rodzic w kt rych dzieci widzia y w sieci tre ci zdj cia lub filmy zwi zane z seksem uważa że ...

 • Komputer zagrożeniem dla m odzieży

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu rzeczywisto ć XXI wieku Ma gorzata Rostkowska OEIiZK w Warszawie 2000 r. Piotr Ożarski PCEN w Rzeszowie 2007 r.

 • UZALE NIENIA - spsierakow.webd.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  PROFILAKTYKA UZALE NIE OD TYTONIU OD ALKOHOLU OD KOMPUTERA SKUTKI PALENIA PAPIEROS W Palenie papieros w przez dzieci i m odzież w wieku szkolnym wywo uje ...

 • KOMPUTERY INTERNET KORZY CI I ZAGRO ENIA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera i Internetu Rodzaje zachowa na ogowych Obsesyjne granie w gry komputerowe lub on-line Ci g e porz dkowanie informacji na komputerze ...

 • Slajd 1 - kwp.radom.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Siecioholizm. Uzależnienie od komputera. osoba nie musi w tym wypadku przebywać w Internecie wystarczy że sp dza czas przy komputerze. Nie jest dla niej ważne ...

 • Gry komputerowe rozwijaj czy uzależniaj

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Dużym problemem u polskiej m odzieży jest uzależnienie od komputera . Proces uzależniania zaczyna si od nieumiej tno ci kontrolowania czasu sp dzonego przy ...

 • Zagrożenia zwi zane z Internetem - zsresko.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera obsesyjne granie w gry komputerowe . Przemoc w grach Na rynku dost pnych jest bardzo dużo r żnego rodzaju gier.

 • Prezentacja o uzależnieniach - spprzybynow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  W życiu osoby uzależnionej od komputera zaczynaj wyst pować problemy ... inaczej zależno ć lekowa lub lekozależno ć uzależnienie od lek w ...

 • Gry komputerowe - zespolszkol80.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  GRY KOMPUTEROWE zagrożenia UZALE NIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU Do wsp czesnych medi w uzależniaj cych m odzież zaliczyć należy komputer a szczeg lnie ...

 • ZAGRO ENIA WYNIKAJ CE Z ROZWOJU ZASTOSOWA KOMPUTER W I ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Silna potrzeba korzystania z komputera i ... Komputer zagrożeniem dla m odzieży Ma gorzata Rostkowska prezentacja Uzależnienie od komputera i ...

 • Komputer wi cej korzy ci czy zagroże

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Zagrożenia zwi zane z wykorzystaniem komputera. 1. Uzależnienie od komputera może prowadzić nawet do mierci 2. Wyd użaj ce si kolejki do okulist w

 • CZYM JEST UZALE NIENIE OD INTERNETU - ko.rzeszow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  JAK DOBRZE PRZYGOTOWA SPOTKANIE Z RODZICAMI Rzesz w 6 kwietnia 2009r. Agata G owacka Miejski Zesp Szk nr 5 w Kro nie - Gimnazjum nr 1

 • Zdrowe i bezpieczne dziecko przy komputerze - img.iap.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Aktywna tzn. odej cie od komputera ... zostawia lad Programy chroni ce dzieci w Internecie Uzależnienie od komputera Porady dla rodzic w ...

 • Komputerowe zagrożenia dla dzieci

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Zagrożenia psychiczne - uzależnienie od komputera. Pocz tkowo niezauważalne. Szkody widoczne stopniowo. Post puj ca izolacja od innych ludzi.

 • KOMPUTER ZALETY I WADY - bsip.miastorybnik.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... uzależnienie od kontakt w w sieci Potrzeba ... Nie marnuj ca ego wolnego czasu na siedzenie przed ekranem komputera Wykorzystuj Internet do ...

 • KOMPUTER I INTERNET- niezb dne czy gro ne

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  To uzależnienie od komputera poprzez GRY KOMPUTEROWE PROGRAMOWANIE INTERNET. Praca z komputerem potrafi wci gać na wiele godzin. Jak rozpoznać siecioholizm ...

 • Jak sp dzać czas bez komputera i używek

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  UZALE NIENIE OD KOMPUTERA. Dziecko kt re siedzi wi cej niż 1 godzin przed komputerem tabletem lub telefonem nie wypoczywa. Wolny czas można sp dzać tak

 • Prezentacja programu PowerPoint - blogiceo.nq.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera staje si w a ciwie chorob cywilizacyjn . S kraje Korea Po udniowa gdzie już dla najm odszych wdraża si specjalistyczne ...

 • Prezentacja programu PowerPoint - profilaktyk

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od zwi zk w wirtualnych. nietrwa o ć kontakt w wirtualnych uzależnienie od komputera i Internetu. uzależnienia od gier komputerowych.

 • Bezpiecze stwo w sieci - sp5otwock.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... -szybki spos b na zabicie czasu - atwy dost p do nieodpowiednich tre ci -pliki cookies -hakerzy -wirusy -uzależnienie ... od-komputera.html ...

 • Walory i ciemne strony wsp czesnych medi w. - ZSO Dobra

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  KATEGORIE NETOHOLIZMU. uzależnienie od komputera przymus siedzenia przed komputerem . przeci żenie informacyjne ci g e poszukiwanie nowych informacji z ...

 • KOMPUTER ZALETY I WADY

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  NEGATYWNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA. UZALE NIENIA. Socjomania internetowa uzależnienie od kontakt w w sieci. Potrzeba ustawicznego ledzenia wszystkiego ...

 • Testy w dydaktyce szkolnej - doradca.oeiizk.waw.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Drugie poważne niebezpiecze stwo jakie niesie ze sob uzależnienie si od komputera to roz adowywanie wszystkich napi ć poprzez maszyn .

 • Wp yw gier komputerowych na życie cz owieka.

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Wst p. Uzależnienie od gier komputerowych zaczyna si już od najm odszych lat kiedy dzieci sp dzaj przed komputerem dużo czasu a rodzice nie zwracaj na ...

 • Dzie Bezpiecznego Internetu 2010 - sp.poniatowa.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ZUI zesp uzależnienia od Internetu Od etykiety do netykiety Zasady rozm w telefonicznych ... Uzależnienie od komputera Przemys aw Stefaniak kl.

 • Prezentacja programu PowerPoint - lobialobrzegi.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od hazardu jest chorob w swej istocie post puj c i ... zawodowy hazard maniakalny lub patologiczne uzależnienie od komputera gry czat ...

 • Slajd 1 - Gimnazjum nr 39 im. J zefa Dietla w Krakowie

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Slajd 2 Uzależnienie od Internetu ... Zagrożenia wynikaj ce z uzależnienia od komputera Zagrożenia psychiczne Zagrożenia spo eczne Zagrożenia ...

 • Wsp czesne uzależnienia - spprzybynow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Wsp czesne uzależnienia Uzależnienie Wed ug wiatowej Organizacji Zdrowia WHO uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan ...

 • Zagrożenia dla dzieci i m odzieży zwi zane z Internetem

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Uzależnienie od komputera osoba chora nie musi w tym wypadku być w sieci wystarczy iż sp dza czas przy komputerze. Nie jest dla niej ważne to ...

 • ZAGRO ENIA KOMPUTEROWE - piasecznososw.otostrona.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  W a ciwa pozycja cia a ROZW J PSYCHICZNY Uzależnienie od komputera Izolacj dzieci coraz cz ciej sp dzaj czas wolny sam na sam z komputerem ...

 • UZALE NIENIA BEHAWIORALNE - lo-ozorkow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Nawyk korzystania z komputera i innych narz dzi elektronicznych wp ywa na spos b przyswajania wiedzy. ... uzależnienie od telefonu kom rkowego

 • Slajd 1 - belzyce.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera . Proces uzależniania zaczyna si od . nieumiej tno ci kontrolowania czasu . sp dzonego przy komputerze . Komputer z czasem zamienia ...

 • ZA O ENIA I REALIZACJA PROGRAMU SZKO A PROMUJ CA ZDROWIE

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Przygotowanie do wiadomego korzystania ze rodk w multimedialnych uzależnienie od komputera w ramach lekcji technologii informacyjnej.

 • Bez tytu u slajdu - sf583e8bcbd37ea49.jimcontent

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Zagrożenia można podzielić na kilka rodzaj w psychiczne - uzależnienie ... Dlaczego ludzie w og le uzależniaj si od komputera

 • Wies aw BABIK - bg.uwb.edu.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... Uzależnienie od komputera czyli przymus sp dzania czasu przy komputerze. Tymczasem... Fundamentalne prawo jako ci informacji brzmi ...

 • Psychospo eczne aspekty sukces w i porażek szkolnych ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od komputera computer addicion ... Uzależnienie od wirtualnego w amywania si tzw. hakerstwo Os abienie wi zi rodzinnych i możliwo ci ...

 • Czy należy si obawiać gier komputerowych

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Obserwuj dziecko po odej ciu od komputera ... uzależnienie komputerowe Dlaczego gry komputerowe w zabijanie maj silny wp yw na gracza

 • Dzie Bezpiecznego Internetu - gimkom.edupage

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie. Uzależnienie od Internetu czyli zbyt d ugie sp dzanie ... Najlepiej ustalić przerwy i odpocz ć od komputera można go r wnież zablokować ...

 • PODSTAWOWE ZASADY ZDROWEGO OD YWIANIA

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie. od komputera gier internetu. Aktywno ć fizyczna. Dobre i zdrowe . sposoby. sp dzanie wolnego. czasu. Niezdrowe sposoby sp dzania

 • Bezpieczny komputer program profilaktyczny Gimnazjum nr ...

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Internetu leczy si tak samo jak narkomani czy alkoholizm. ... Komputerowa Niania to program do kontroli czasu korzystania z komputera.

 • PowerPoint Presentation

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Czas wolny mojego dziecka TORT CZASU Siecioholizm- uzależnienie od ekranu Uzależnienie od ... Umożliwia r wnież ograniczenie funkcjonalno ci komputera ...

 • Prezentacja programu PowerPoint - spbudzow.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Wirusy komputerowe uzależnienie od komputera skutki zdrowotne nadaktywnego korzystania z komputera . CHARAKTERYSTYKA ZJAWISK. 1.NIEBEZPIECZNE TRE CI I ZACHOWANIA ...

 • Slajd 1 - chorzow.pbw.katowice.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  ... ci g e poszukiwanie nowych informacji z wielu r de uzależnienie od komputera ... Prezentacja Uzależnienie od internetu - Tomasz Wo oszyk ...

 • Slajd 1 - szkolap6.nazwa.pl

  Döküman Türü : Word Dosyası
  Kısa Özet :

  Uzależnienie od Internetu kradzież intelektualna 7. ubożenie j zyka i tw rczego my lenia Pe ny rozw j umys owy dziecka ... Dost p do komputera ...

"uzależnienie od komputera" ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.